Νόμος 2145/93 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 663/1977 όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής και προστίθενται παράγραφοι με αριθμούς 3, 4 και 5 και οι παράγραφοι 3 και 4 παίρνουν αντίστοιχα του αριθμούς 6 και 7:

 

{1. Τα ποσά των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 92%.

 

2. Από τα εισπραττόμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά που προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών με τις επ' αυτών προσαυξήσεις, καθώς και από τα εισπραττόμενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας, το Δημόσιο αποδίδει στους κατωτέρω τρίτους τα ακόλουθα ποσά:

 

 

ποσοστό

α) Στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

25%

β) Στο Ταμείο Νομικών

4,50%

γ) Στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων

0,25%

δ) Στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος

0,21%

ε) Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων

0,04%

στ) Στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών

0,85%

ζ) Στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς

0,13%

η) Στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

0,13%

θ) Στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

0,36%

ι) Στο Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δικαστικών επιμελητών του Κράτους)

0,25%

ι)α) Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού

0,35%

 

3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφος 2 ποσοστά μπορούν να αυξομειώνονται με αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

 

4. Από τα εισπραττόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 2 από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ποσά, ποσοστό 20% διατίθεται για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των γραμματειών των πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών και των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, καθώς και των υπηρεσιών του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται το είδος των αναγκών, ο τρόπος κατανομής και χορηγήσεως των ποσών και αποδόσεως λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Στις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων υπάγονται και οι υπηρεσίες επιμελητών δικαστηρίων ανηλίκων.

 

5. Για τη δημιουργία υποδομής και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίτευξη των στόχων των σχετικών με τη συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (τίτλος VI Άρθρο K) καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή της συμβάσεως Schengen, από τα εισπραττόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ποσά, ποσοστό 0,8% διατίθεται για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αυτών αναγκών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται το είδος των αναγκών, ο τρόπος κατανομής και χορηγήσεως των ποσών και αποδόσεως λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.