Νόμος 2145/93 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 924 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά τη φράση Η επιταγή γράφεται κάτω από το αντίγραφο προστίθενται οι λέξεις του απογράφου.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά την επίδοση της επιταγής δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να γίνει άλλη πράξη εκτέλεσης πριν περάσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση.}

 

3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Επί διαταγών πληρωμής η ανακοπή που εισάγεται στο καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 270 παράγραφοι 2 και 3.}

 

5. Η περίπτωση με το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 934 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης μέσα σε ένα μήνα αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, ή εφόσον πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή του αναπλειστηριασμού, αν πρόκειται για κινητά, και σε δύο μήνες από την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη.}

 

6. Στο άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερη παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{2. Στις δίκες αυτές η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 564 είναι εξήντα (60) ημέρες. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αναίρεσης δεν μπορεί να ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 568, σε χρόνο που υπερβαίνει του έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 568 είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες σε κάθε περίπτωση. Αναβολή της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 575, δεν μπορεί να είναι κάθε φορά μεγαλύτερη από σαράντα πέντε (45) ημέρες. Αν γίνει δεκτή η αναίρεση, το τμήμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί την απόφαση κρατεί την υπόθεση σε κάθε περίπτωση.}

 

7. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται οι λέξεις και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής.

 

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{5. Η άσκηση ανακοπής στις περιπτώσεις του άρθρου 943 επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή της περαιτέρω εκτέλεσης μέχρι την ημερομηνία της συζήτησής της. Η συζήτηση της ανακοπής ορίζεται υποχρεωτικά ενός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση. Κατά τη συζήτηση της ανακοπής το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου, που υποβάλλεται και προφορικώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να παρατείνει την αναστολή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ανακοπής. Η αναστολή αίρεται αυτοδίκαια, αν η ανακοπή δεν συζητηθεί την αρχικά ορισμένη δικάσιμο.}

 

8. Στο άρθρο 912 στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής ή της έφεσης.

 

9. Μετά το άρθρο 940 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 940Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 940Α

 

Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.}

 

10. Η περίπτωση β' του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 960 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) με κήρυξη από κήρυκα στο ίδιο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα την προηγούμενη του πλειστηριασμού Τετάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα.}

 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 971 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι λέξεις τη δέκατη ημέρα αντικαθίσταται με τις λέξεις την εικοστή ημέρα.

 

12. Στο άρθρο 973 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η λέξη Κυριακή αντικαθίσταται από τη λέξη Τετάρτη.

 

13. Η περίπτωση β' του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 999 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) με κήρυξη από κήρυκα στο ίδιο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα την προηγούμενη του πλειστηριασμού Τετάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα.}

 

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1019 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στις προθεσμίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν υπολογίζεται το διάστημα από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 961 και 966 παράγραφοι 3 και 4 μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε σύμφωνα με αυτή, το διάστημα αναστολής της εκτέλεσης, η οποία χορηγήθηκε με δικαστική απόφαση ή με κοινή συναίνεση εκείνου που επισπεύδει και του οφειλέτη, η οποία βεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς και ο χρόνος από 1 έως 31 Αυγούστου.}

 

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{3. Με την αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 972 παράγραφος 2 εδάφιο β' εφόσον έχει επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση και επί ακινήτων έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 1006 παράγραφος 4 εδάφιο α' αρχίζει νέα ετήσια προθεσμία, αν ανετράπη η κατάσχεση κατά την παράγραφο 1.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.