Νόμος 2145/93 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 501 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.}

 

2. Στο άρθρο 513 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{3. Αν προσβληθεί με έφεση ερήμην απόφαση, επιτρέπεται η προβολή κάθε πραγματικού και νομικού ισχυρισμού, καθώς και η προαγωγή και επίκληση αποδεικτικών μέσων.}

 

3. Στο τέλος τού άρθρου 575 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης το δικαστήριο μπορεί να διατηρήσει την κατά το άρθρο 565 παράγραφο 2 αναστολή.}

 

4. Το άρθρο 625 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι ο ειρηνοδίκης. Για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 632 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο είναι καθ' ύλην αρμόδιο. Η επίδοση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής της επόμενης παραγράφου μπορούν να γίνουν είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, η οποία αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που τυχόν έχει επέλθει. Τα αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο.}

 

6. Στο άρθρο 633 παράγραφος 2 εδάφιο α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η φράση μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών αντικαθίσταται με τη φράση μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 των άρθρων 507 και 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ερημοδικίας του εγκαλούντος εφαρμόζονται ως προς την έφεση οι διατάξεις του άρθρου 531 παράγραφος 1.}

 

β. Μετά το άρθρο 675 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 675Α, που έχει ως εξής:

 

{Το άρθρο 633 εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 681Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση γ, που έχει ως εξής:

 

{γ. τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων.}

 

10. Μετά το άρθρο 681Γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 681Δ, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 681Δ: Διαφορές που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

 

1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παράγραφος 1, 667, 670, 671 παράγραφοι 1 έως 3 και 672, 673, 674, 675 και 676 δικάζονται από το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημιάς ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 681Β εφαρμόζεται και εν προκειμένω.}

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 690 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο δικάζουν την αίτηση με τη σύμπραξη γραμματέα, ο οποίος τηρεί πρακτικά.}

 

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 804 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης δεν διατάσσεται αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση έχει κριθεί και πιστοποιείται ότι φέρει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω νοητικής καθυστέρησης ή αυτισμού, με απόφαση της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής ή της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού ή οικείου ασφαλιστικού φορέα, με την οποία απονέμεται σύνταξη ή καθίσταται προστατευόμενο μέλος συνταξιούχου γονέα. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται σχετική απόφαση, η πραγματογνωμοσύνη μπορεί να διενεργείται σε δημόσιο νοσοκομείο από ιατρούς αντιστοίχων ειδικοτήτων.}

 

13. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 871 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά τις λέξεις έχει ανατεθεί αντικαθίσταται η φράση και πριν περάσουν τρία έτη με τη φράση και πριν περάσει ένα έτος.

 

14. Στο άρθρο 882 παράγραφος 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση η διαιτητική απόφαση μπορεί να ορίζει ότι τα μέρη είναι υπόχρεα εις ολόκληρο για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 480 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.}

 

15. Στο άρθρο 899 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Εφόσον η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα να χορηγήσει αναστολή, με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής, αν πιθανολογεί την ευδοκίμηση κάποιου λόγου ακύρωσης.}

 

16. Στο άρθρο 901 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Εφόσον η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής, αν πιθανολογεί την ευδοκίμηση κάποιου λόγου ανυπαρξίας.}

 

17. Το εδάφιο τελευταίο της παραγράφου 2 του άρθρου 882 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση διαιτησίας που δεν είναι διεθνής, το ποσό της αμοιβής κατά διαιτητή ή επιδιαιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια.}

 

18. Η παράγραφος 7 του άρθρου 882 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στους διαιτητές και επιδιαιτητές καταβάλλεται ποσοστό της αμοιβής ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%). Το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ). Ο περιορισμός της αμοιβής των διαιτητών ή επιδιαιτητών, δεν ισχύει σε διεθνείς διαιτησίες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.