Νόμος 4305/14 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 178/Α/2014) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

 

(α)α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

(β)β) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.}

 

β. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 διαγράφεται η φράση Οικονομικής και, καταργούνται οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β', ενώ αναριθμούνται οι υποπεριπτώσεις γ)γ', δ)δ', ε)ε' και στ)στ' σε α)α', β)β', γ)γ' και δ)δ' αντίστοιχα.

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι Γενικές Διευθύνσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.}

 

δ. Ο τίτλος Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Κεφαλαίου Γ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 αλλάζει σε Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.

 

ε. Στο άρθρο 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 αλλάζει ο τίτλος Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής σε Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, αντικαθίσταται η φράση Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής με τη φράση Δημοσιονομικής Πολιτικής και καταργούνται οι περιπτώσεις α' και β' ενώ αναριθμούνται οι υποπεριπτώσεις γ', δ', ε' και στ' σε α', β', γ' και δ' αντίστοιχα.

 

στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου A1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 αντικαθίσταται η φράση Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής με τη φράση Οικονομικής Πολιτικής.

 

ζ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται η φράση Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής με τη φράση Οικονομικής Πολιτικής.

 

η. Στον πίνακα του άρθρου 126 ο τίτλος Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής αντικαθίσταται σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής.

 

θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014.

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 3986/2011, εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών ή άλλο μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να προβαίνει στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πράξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων μπορεί να ανατίθενται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.