Νόμος 1469/84 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή γήρατος των προσώπων της παράγραφο 1 του άρθρου 1 απαιτείται η συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που προβλέπεται εκάστοτε για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος από τον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, ο ασφαλισμένος είναι ανάπηρος, λόγω πάθησης ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, με ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης 50% και άνω, δεν θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης για την πάθηση ή βλάβη ή εξασθένηση αυτή. Η διαδικασία διαπίστωσης της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

2. Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης σε περίπτωση θανάτου προσώπων, που ασφαλίζονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1, απαιτείται η συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που προβλέπεται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου από τον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται ως βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος βάσει του πηλίκου της διαίρεσης του συνολικού ποσού των κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 τεκμαρτών αποδοχών των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών ασφάλισης δια του αριθμού των ημερών ασφάλισης αυτής της περιόδου.

 

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω τεκμαρτών αποδοχών λαμβάνονται υπόψη τα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων στις οποίες είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια της πενταετίας.

 

4. Οι σχετικές με την καταβολή κατώτατων ορίων σύνταξης διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρμόζονται και στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 μόνο εφόσον αυτά έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ή στην κατά το άρθρο 41 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 προαιρετική ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης 3.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης.

 

Για τον υπολογισμό του χρόνου, που διανύθηκε σε οργανισμούς στους οποίους η ασφάλιση καθορίζεται σε μήνες ή έτη, ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι πραγματοποίησε 25 ημέρες κάθε μήνα ή 300 ημέρες κάθε έτος ασφάλισης.

 

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά συνταξιοδοτικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.