Νόμος 1469/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έλληνες υπήκοοι ως και ομογενείς εγκαταστημένοι σε χώρες της αλλοδαπής δικαιούνται να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση ειδικού λογαριασμού συντάξεων, ο οποίος συνιστάται με το νόμο αυτόν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την ονομασία Ειδικός Λογαριασμός Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού.

 

2. Η ασφάλιση της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την πρώτη του μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από επαγγελματική απασχόλησή του. Η ασφάλιση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον ο ασφαλισμένος, έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τριακοσίων (300) ημερών από την έναρξή της και δεν απασχολείται σε εργασία για την οποία ασφαλίζεται υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

 

3. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη του κλάδου συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ισχύει κάθε φορά. Για τον υπολογισμό της εισφοράς αυτής ο ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει μία από τις ασφαλιστικές κλάσεις του άρθρου 37 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως ισχύουν κάθε φορά (τεκμαρτά ημερομίσθια), στις οποίες αντιστοιχεί το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1 ή 1,5 ή 2 ή 2,5 ή 3 (ασφαλιστικές κλάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η αντίστοιχα).

 

Ο ασφαλισμένος μπορεί με έγγραφη δήλωσή του, να μεταβάλλει ασφαλιστική κλάση και να κατατάσσεται κάθε φορά στην αμέσως ανώτερη ή στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κλάση του προηγούμενου εδαφίου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκεί ο ασφαλισμένος μετά τη συμπλήρωση τριετίας σε κάθε ασφαλιστική κλάση. Η νέα κατάταξη θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

 

4. Με επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου αυτού, για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα (διαδοχική ασφάλιση) ο Ειδικός Λογαριασμός της παραγράφου 1 θεωρείται ως οργανισμός κύριας ασφάλισης.

 

5. Η διαδικασία αναγνώρισης του δικαιώματος ασφάλισης, ο τρόπος, ο χρόνος και το νόμισμα καταβολής των εισφορών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.