Νόμος 1360/83 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του νόμου 1262/1982 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή με έργο τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στο νόμο αυτόν επενδύσεων πέραν ορισμένου ποσού, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, την αξιολόγηση των επενδύσεων αυτών καθώς και την αξιολόγηση, σε δεύτερο βαθμό, επενδύσεων, ανεξαρτήτως ποσού, που έχουν απορριφθεί από τις περιφερειακές γνωμοδοτικές επιτροπές. Με όμοια απόφαση συνιστώνται στις περιφερειακές υπηρεσίες Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές για τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο νόμο επενδύσεων, που θα πραγματοποιηθούν στα διοικητικά όρια των υπηρεσιών αυτών, ύψους κατώτερου από το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του προηγουμένου εδαφίου.

 

2. Με όμοια απόφαση συνιστώνται επίσης όργανα έλεγχου της προόδου των επενδυτικών έργων με βάση τους όρους της εγκριτικής πράξης. Ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών έργων των επενδύσεων του άρθρου 6 παράγραφος 7 αυτού του νόμου, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγκριτικών πράξεων, γίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας με όργανα που αυτός καθορίζει σε κάθε περίπτωση. Τα όργανα αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

 

3. Της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Των περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών προεδρεύει ο Νομάρχης της έδρας της οικείας ΥΠΑ, αναπληρούμενος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

4. Τα μέλη όλων των γνωμοδοτικών επιτροπών αυτού του νόμου ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας από υπαλλήλους των αρμοδίων υπουργείων και υπηρεσιών, από εκπροσώπους τραπεζών, οργανώσεων, επιμελητηρίων, παραγωγικών τάξεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως και από πρόσωπα που έχουν ειδική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται ο γραμματέας και οι εισηγητές καθώς και η αποζημίωση του γραμματέα των εισηγητών και των μελών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών. Ως εισηγητές είναι δυνατό να ορίζονται και πρόσωπα που προέβησαν στην αξιολόγηση των κατ' ιδίαν επενδυτικών προγραμμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατό να συσταθούν ειδικά τμήματα της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στα οποία, με την ίδια απόφαση, μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων της, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Τα μέλη Γνωμοδοτικών Επιτροπών ή τα όργανα ελέγχου δεν μπορούν να είναι σύμβουλοι ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις αυτού του νόμου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.