Νόμος 1360/83 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 1262/1982 αντικαθίστανται ως εξής αφότου ίσχυσε ο νόμος 1262/1982:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά από γνώμη των περιφερειακών οργάνων προγραμματισμού είναι δυνατό να ορίζονται ζώνες μέσα σε κάθε επιχορηγούμενη περιοχή της παραγράφου 1 ή και 2 του άρθρου αυτού, που παρουσιάζουν έντονο αναπτυξιακό πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 αυτού του νόμου, που εγκαθίστανται μέσα στα όρια των ζωνών αυτών δίνεται με την ίδια απόφαση η ενίσχυση όσον αφορά τις επιχορηγήσεις επενδύσεων του άρθρου 4 και επιδότηση επιτοκίου του άρθρου 11, άλλων ευνοϊκότερων, από άποψη κινήτρων, περιοχών εκτός από εκείνες που εγκαθίστανται στις παραπάνω ζώνες της περιοχής Δ, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς των άρθρων 7 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 1 αυτού του νόμου.

 

4. Με όμοια απόφαση, με συμμετοχή και του Υπουργού Γεωργίας, κατά περίπτωση μπορεί να ορίζονται ζώνες για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης ή και ειδικών προγραμμάτων αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων ως και προγραμμάτων εκθάμνωσης και εκχέρσωσης εκτάσεων, που προσφέρονται για καλλιέργεια και διανομή σε ακτήμονες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 αυτού του νόμου, που εγκαθίστανται μέσα στα όρια των ζωνών αυτών ή μέσα σε βιομηχανικές περιοχές ή ζώνες της ΕΤΒΑ ή βιοτεχνικά κέντρα του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ή βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια επιχειρήσεων Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμών (του άρθρου 2 παράγραφος 1)στ του νόμου 1262/1982), δίνονται με την ίδια απόφαση οι ενισχύσεις της επόμενης ευνοϊκότερης, από άποψη κινήτρων, περιοχής, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις επενδύσεων του άρθρου 4 και επιδότηση επιτοκίου του άρθρου 11, από εκείνη στην οποία οι επιχειρήσεις αυτές εγκαθίστανται.

 

5. Οι επιχειρήσεις των εδαφίων α, γ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι εγκαταστημένες, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 1262/1982, στο τμήμα του νομού Κορινθίας, που συνόρευε με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό, όπως και στην βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, δικαιούνται των κινήτρων της περιοχής Β για τις πραγματοποιούμενες παραγωγικές τους επενδύσεις για επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου, επίσης επιχειρήσεις των εδαφίων α, γ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που είναι εγκαταστημένες σε άλλες βιομηχανικές περιοχές και βιοτεχνικά κέντρα του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας καθώς και σε βιοτεχνικά κέντα και κτίρια επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμών (του άρθρου 2 παράγραφος 1)στ του νόμου 1262/1982) δικαιούνται να λάβουν την ενίσχυση της επόμενης ευνοϊκότερης, από άποψη κινήτρων, περιοχής από εκείνης στην οποία ευρίσκονται προκειμένου για επέκταση και εκσυγχρονισμό.

 

Επιχειρήσεις των εδαφίων α, γ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι εγκαταστημένες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 1262/1982 στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης, δικαιούνται των κινήτρων της περιοχής Β για επενδύσεις πραγματοποιούμενες μέχρι 31-12-1985, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.