Νόμος 1190/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια των κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της δια του νόμου 867/1979 κυρωθείσης από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής δύναται να μεταβάλλεται και το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αυτής πράξεως ως αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του νόμου 867/1979 όριο του στεγαστικού δανείου, πέραν του οποίου απαιτείται η εγγραφή υποθήκης.

 

2. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της αυτής ως άνω από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου ως αυτή ισχύει, είναι ότι δια την εγγραφή υποθήκης προς ασφάλειαν των δανείων προς σεισμόπληκτους δεν απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών του οικονομικού εφόρου, των προβλεπομένων υπό του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 820/1978 περί λήψεως μέτρων δια την περιστολή της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων, και υπό των διατάξεων του Νόμου περί φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και προικών. Υποθήκες που εγγράφονται άνευ τοιούτων πιστοποιητικών θεωρούνται έγκυροι.

 

3. Οι κατά το άρθρο 13 της αυτής ως άνω από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου αποφάσεις του Υπουργείου Δημοσίων Έργων εκδίδονται μετά γνώμη του οικείου Τμήματος του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, επί τη εισήγηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων ή του Προϊσταμένου της αρμοδίας Διευθύνσεως της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρούμενης πράξεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της ανωτέρω πράξεως, ως ισχύει, προβλεπομένη τρίμηνος προθεσμία δια την υποβολή αιτήσεων δανειοδοτήσεις εκ μέρους των δικαιούχων δύναται να παρατείνεται μέχρις της 31-12-1981.}

 

5. Δια των αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί οργανώσεως της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων δύναται να συνιστώνται εις τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των οικείων Νομαρχιών ή των Διαμερισμάτων της Νομαρχίας Αττικής Τομείς Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων δια των οποίων πραγματοποιείται το έργο της αποκαταστάσεως.

 

6. Δια την παροχή δυνατότητας διάθεσης εις τις Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως, επαρκούς εμπείρου προσωπικού εξ άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων επιτρέπεται η μετάθεσις του επί συμβάσει προσωπικού της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος εις ετέρας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και πάντοτε εντός του πλαισίου των αναγκών του έργου της αποκαταστάσεως. Η εκκαθάρισις και εντολή πληρωμής των μισθών και λοιπών νομίμων αποζημιώσεων των ούτω μετατιθέμενων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος ενεργείται υπό των κατά περίπτωσιν, ως εκ του τόπου μεταθέσεως αρμοδίων Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων. Τέτοιες μεταθέσεις πραγματοποιηθείσα μέχρι της ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως νομίμως γενόμενες.

 

7. Στους μηχανικούς ιδιώτες ή υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Δημοσίων Επιχειρήσεων ή Οργανισμών, τους χρησιμοποιηθέντες ή χρησιμοποιημένους για τις αυτοψίες και τους ελέγχους κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς και στο προσωπικό υποστήριξης αυτών, οργάνωσης και συντονισμού, δύναται να καταβάλλονται έξοδα κίνησής τους στις σεισμόπληκτες περιοχές, που καθορίζονται κατ' αποκοπή από αυτοψία ή έλεγχο ή ανά ημέρα ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα μέσα κίνησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι δαπάνες καταβάλλονται από τις σχετικές πιστώσεις αποκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999).

 

7.Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί, σε περιπτώσεις σεισμών, να καθορίζεται ο αναγκαίος αριθμός των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού που υπηρετεί ή και διατίθεται στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τους σεισμούς, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999). Οι διατάξεις τους παρόντος ισχύουν από την 01-11-2013 και κατά την πρώτη εφαρμογή η ανωτέρω κοινή απόφαση εκδίδεται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7Α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από της ισχύος της δια του παρόντος νόμου κυρούμενης Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, πλην των παραγράφων 2 και 6 των οποίων η ισχύς ανατρέχει εις τον χρόνον ισχύος της από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της κυρωθείσης υπό του νόμου 867/1979.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.