Νόμος 1190/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) αρμοδιότητές του σχετικές με το έργο της αποκατάστασης των ζημιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 129 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Οι συμβάσει του κατά την 31-12-1980 υπηρετούντος εις τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεχνικού και λοιπού προσωπικού μετατρέπονται αυτοδικαίως από 01-01-1981 εις συμβάσεις αορίστου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικόν τούτο είχε προσληφθεί μέχρι και της 31-12-1979.

 

Οι μισθωτοί αυτοί καταλαμβάνουν αντιστοίχως προς την ειδικότητά των προσωρινές οργανικές θέσεις, συνιστώμενες αυτοδικαίως δια του παρόντος, αίτινες καταργούνται άμα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον κενώσει αυτών. Επί του ως άνω προσωπικού έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του κεφαλαίου. Γ' του νόμου [Ν] 993/1979 περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

3. Οι έχοντες συνάψει προ της 31-12-1979, μετά των Υπουργείων Δημοσίων Έργων και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος συμβάσεις έργου και παρέχοντες εις την πραγματικότητα διαρκώς μέχρι της ισχύος του παρόντος αποδεδειγμένως εξαρτημένη εργασίαν ως εκ του συγκεκριμένου ωραρίου απασχολήσεως, της φύσεως των υπηρεσιών των και του τρόπου αμοιβής, κατά την περί τούτου αιτιολογημένη κρίσιν του οικείου πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου, θεωρούνται ως συνδεόμενοι μετά του Δημοσίου δια συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγει την 30-06-1982. Οι εκ των ανωτέρω μη αποδεχόμενοι την κατά τα άνω μεταβολή του χαρακτηρισμού της σχέσεως απασχολήσεώς των δικαιούνται να αποποιηθούν ταύτη εντός διμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της ανακοινώσεως της μεταβολής. Κατά πάσαν περίπτωσιν μέχρι της κατά τα άνω μεταβολής η σχέσις διέπεται υπό των όρων της αρχικής συμβάσεως και οι επί τη βάσει ταύτης καταβολές θεωρούνται νομίμως πραγματοποιηθείσες ή πραγματοποιούμενες.

 

4. Συμβάσεις υπαλλήλων, προσληφθέντων προς της 31-12-1979 δυνάμει του νόμου [Ν] 397/1976 παρά των Υπουργείων Κοινωνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, επί σχέσει εργασίας ορισμένου χρόνου, και εφ' όσον οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν την 31-12-1980, μετατρέπονται αυτοδικαίως από 01-01-1981 εις συμβάσεις αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως αν αυτές έληξαν.

 

Επί των υπαλλήλων τούτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γ' κεφαλαίου του νόμου [Ν] 993/1979 περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κ.λ.π.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.