Απόφαση 4018/18

Απόφαση 4018/232681/2018: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, σε ότι αφορά στο οικοδομικό τετράγωνο 377 του Δήμου Θηβαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4018/232681/2018: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, του Δήμου Θηβαίων, σε ότι αφορά στο οικοδομικό τετράγωνο 377 του Δήμου Θηβαίων, (ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/2018), 30-01-2018.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 αυτού.

 

7. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως ισχύει σήμερα.

 

8. Την υπ' αριθμόν Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) Υπουργική απόφαση Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις, όπως ισχύει.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1712/70133/2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2768/107693/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2014) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3913/168666/2016 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/2016) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1121/59629/2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/2017) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

13. Την υπ' αριθμόν 264/2017 (πρακτικό 19/2017) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, σχετικά με την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων, σε ότι αφορά στο οικοδομικό τετράγωνο 377.

 

14. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1591/02-11-2017 αίτημα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων σε ότι αφορά στο οικοδομικό τετράγωνο 377.

 

15. Το υπ' αριθμόν 6/2017 (θέμα 6ο) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

16. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

17. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

 

και επειδή

 

1. Σύμφωνα με το νόμο 4447/2016, άρθρο 7, παράγραφος 13)β Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύναται να τροποποιούνται σημειακά κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως ισχύει:

 

{Αναθεώρηση ή τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει πενταετία από την έγκρισή του. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου μόνον προκειμένου:

 

α) να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4,

 

β) να καθορισθούν ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού και

 

γ) να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριμένων, κατά τα άρθρα 6 έως και 8 του νόμου 2742/1999, Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και κατά τα άρθρα 11 και 12 του νόμου 2742/1999 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).}

 

Επίσης με βάση την παράγραφο 3)β του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) επιτρέπεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος ή για λόγους άρτιας χωρικής, πολεοδομικής οργάνωσης και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των νέων δήμων, ήδη εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή ΣΧΟΟΑΠ σε εδαφικά τμήματα του νέου Δήμου που συγκροτήθηκε με το νόμο 3852/2010 να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται χωρίς να ισχύει στην περίπτωση αυτή ο χρονικός περιορισμός της ανωτέρω παραγράφου 7.

 

3. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θηβών (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) για το οικοδομικό τετράγωνο 377 προτείνεται:

 

{κατεδάφιση του παλαιού Νοσοκομείου και ενοποίηση του χώρου του Μουσείου και του οικοδομικού τετραγώνου κοινόχρηστου πρασίνου όπου και το Πολιτιστικό - Συνεδριακό κέντρο σε ένα ενιαίο Πολιτιστικό Πάρκο Πόλης (Κεφάλαιο Δ Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση Οικιστικών Υποδοχέων, Υποκεφάλαιο Α Πολεοδομική Οργάνωση της πόλης της Θήβας, παράγραφος 4 Οργάνωση Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων).}

 

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων με την υπ' αριθμόν 264/2017 (πρακτικό 19/2017) απόφασή του, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων, στο οικοδομικό τετράγωνο 377, που προέβλεπε την κατεδάφιση του Παλαιού Νοσοκομείου Θήβας, με τη διατήρηση αυτού για τη στέγαση ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ και την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων της εφορείας αρχαιοτήτων Βοιωτίας με την αιτιολόγηση η λειτουργική ενοποίηση του χώρου του Μουσείου και του Συνεδριακού Κέντρου μέσω του περιβάλλοντος Κ.Χ. δεν επηρεάζεται από τη διατήρηση του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου, αφού αυτή μπορεί να γίνει με τη διατήρησή του, καθώς όλα τα άλλα υφιστάμενα κτίρια που εξυπηρετούσαν τη χρήση του και βρίσκονται στο ευρύτερο οικόπεδο θα κατεδαφιστούν γιατί και η νέα χρήση απαιτεί την κατεδάφισή τους και την απελευθέρωση του χώρου εκπληρωμένης ως εκ τούτου της πρόβλεψης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

5. Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται παραπάνω αφορούν:

 

α) διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στο χάρτη Π.3/1Α, στο οικοδομικό τετράγωνο 377, και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα αυτού που καταλαμβάνεται από το κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου Θήβας, να αλλάξουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης από ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο σε κοινωφελείς χρήσεις - Διοίκηση/Υγεία/Πρόνοια/Πολιτισμός και β) Στην απόφαση υπ' αριθμόν 1712/70133/2012 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) στο Κεφάλαιο Δ Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση Οικιστικών Υποδοχέων, Υποκεφάλαιο Α Πολεοδομική Οργάνωση της πόλης της Θήβας, παράγραφος 4 Οργάνωση Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων, το κείμενο:

 

{κατεδάφιση του παλαιού Νοσοκομείου}

 

να αντικατασταθεί με το παρακάτω:

 

{η διατήρηση του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου και η κοινωφελής επανάχρησή του, για την χρήση ως ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΗΒΑΣ.}

 

6. Με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1591/02-11-2017 αίτημα η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων αιτείται την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων σε ότι αφορά στο οικοδομικό τετράγωνο 377 του Δήμου Θηβαίων.

 

7. Με το υπ' αριθμόν 6/2017 (θέμα 6ο) πρακτικό το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, με την παρατήρηση να διορθωθεί στο κείμενο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θήβας, στο ορθό Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

 

8. Η αρμοδιότητα έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ανήκει στο Γενικό Γραμματέα και νυν Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 παράγραφος ΙΙ (8) του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), μετά από γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων

 

9. Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1712/70133/2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 2768/107693/2014 (ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2014), υπ' αριθμόν 3913/168666/2016 (ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/2016) και υπ' αριθμόν 1121/59629/2017 (ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/2017), αποφάσεις περί έγκρισης και τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων, ως κάτωθι:

 

1. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης του χάρτη Π.3/1Α, στο οικοδομικό τετράγωνο 377, και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα αυτού που καταλαμβάνεται από το κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου Θήβας, να αλλάξουν από ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο σε κοινωφελείς χρήσεις - Διοίκηση/Υγεία/ Πρόνοια/Πολιτισμός και

 

2. Στην απόφαση υπ' αριθμόν 1712/70133/2012 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) στο Κεφάλαιο Δ Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση Οικιστικών Υποδοχέων, Υποκεφάλαιο Α Πολεοδομική Οργάνωση της πόλης της Θήβας, παράγραφος 4 Οργάνωση Κοινωνικών Εξυπηρετήσεων, το κείμενο:

 

{κατεδάφιση του παλαιού Νοσοκομείου}

 

να αντικατασταθεί με το παρακάτω:

 

{η διατήρηση του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου και η κοινωφελής επανάχρησή του, με χρήση ως ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.}

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4018.18

 

Η απόφαση αυτή, με το συνημμένο σχέδιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 16-01-2018

 

O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.