Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στον καθορισμό της αμοιβής της μελέτης μόνο της ομάδος των θαλασσίων έργων ήτοι των εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων, ως ταύτα καθορίζονται στην οικεία προδιαγραφή.

 

2. Η αμοιβή των μελετών των λοιπών έργων των λιμένων ήτοι των έργων ξηράς και ανωδομών, των συγκοινωνιακών, των μονίμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ως και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισμού των λιμένων κ.λ.π. περί ων οι οικείες προδιαγραφές, καθορίζεται κατά τις οικείες περί αμοιβής μελετών των έργων τούτων διατάξεις συντασσομένων για τα έργα αυτά ιδιαιτέρως ή ιδιαιτέρων προϋπολογισμών.

 

3. Η αμοιβή μελέτης των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ανυψωτικών μηχανημάτων ω και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισμού καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α) Οι χερσαίες μόνιμες μη στεγασμένες ή ημιστεγασμένες και οι κτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις θα αμείβονται με τις διατάξεις των Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων εφόσον ακολουθούν τις αντίστοιχες αυτών προδιαγραφές.

 

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει η κατωτέρω αντιστοιχία σταδίου μελέτης Λιμενικού Έργου με την Η/Μ μελέτη Λιμενικού Έργου (κτιριακού).

 

i. Προκαταρκτική Λιμενικού Έργου, Η/Μ προμελέτη Λιμενικού έργου (κτιριακού).

ii. Προμελέτη Λιμενικού Έργου, Η/Μ Οριστική μελέτη Λιμενικών Έργων (κτιριακών).

iii. Οριστική μελέτη Λιμενικού Έργου, Η/Μ μελέτη Εφαρμογής Λιμενικών Έργων (κτιριακών).

 

β) Οι μεταφορικές και ανυψωτικές εγκαταστάσεις ως και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μελετώνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Λιμενικών Έργων ήτοι των άρθρων 166, 167 και 168 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 και αμείβονται με συνολικό ποσοστό 75% της αντιστοίχου αμοιβής των Η/Μ κτιριακών Έργων του ποσοστού αυτού που κατανέμεται σε στάδια ως ακολούθως:

 

α) Προκαταρκτική μελέτη 15%,

β) Προμελέτη 25%,

γ) Οριστική μελέτη 35%.

 

γ) Οι εγκαταστάσεις αντλιοστασίων καυσίμων ακολουθούν τις προδιαγραφές, τα στάδια και τις αμοιβές των Η/Μ εγκαταστάσεων υδραυλικών Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε από το άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.