Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 167

Άρθρο 167: Προμελέτη και γενικό προγραμματικό σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικείμενο.

 

Αντικείμενο της προμελέτης είναι είτε ή απευθείας χωρίς προκαταρκτική έκθεση, εφόσον αιτιολογημένα αποδειχθεί ότι δεν απαιτείται αυτή, είτε ή μετά την έγκριση της προκαταρκτικής έκθεση και του γενικού προσχεδίου, η στη συνέχεια περαιτέρω έρευνα και μελέτη ως προς την έκταση και μορφή των όλων έργων για την εξυπηρέτηση του επιδιωκομένου σκοπού, σε συνδυασμό με τα παρακάτω τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη.

 

2. Περιεχόμενο της Προμελέτης.

 

Η προμελέτη πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Τεχνική έκθεση.
Χάρτες, φωτογραφίες και πίνακα.
Σχέδια και
Τεύχη.

 

α) Τεχνική Έκθεση.

 

Η Τεχνική Έκθεση περιλαμβάνει:

 

α)α) Το ιστορικό της προμελέτης δηλαδή ανάθεση τυχόν προγενέστερων σταδίων και συντομότατη περίληψη των τυχόν διαδοχικών λύσεων και

α)β) Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και στην προκαταρκτική έκθεση, με τυχόν λεπτομερέστερη ανάπτυξης κάποιων από αυτά και πλήρη αιτιολόγηση των προτεινόμενων έργων.

 

Ειδικότερα συμπεριλαμβάνονται:

 

Στοιχεία εδαφοτεχνικής μελέτης της θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής.
Βυθομετρικά και τοπογραφικά διαγράμματα της περιοχής σε κατάλληλη κλίμακα (1:1.000 έως 1:10.000).
Πάσης φύσεως στοιχεία πάνω στη δίαιτα των ανέμων της περιοχής (ανεμολόγια κ.λ.π.) και εφόσον υπάρχουν, στοιχεία σχετικά με τα ρεύματα και του μεγέθους της παλίρροιας.
Χαρακτηριστικά των κυμάτων με παραδοχή ή μετά από υπολογισμό (ύψος, μήκος και περίοδος κύματος).
Τρόπος και μέσα εκτέλεσης των έργων με μηχανήματα ξηράς ή θάλασσας.
Καθορισμός θέσεων προμήθειας των κατάλληλων ως προς την ποιότητα και ποσότητα αδρανών υλικών, που είναι απαραίτητα για τα έργα.

 

β) Χάρτες.

 

β)α) Γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδος ή απόσπασμα αυτού σε κλίμακα 1:500.000 ή 1:1.000.000 με ένδειξη της θέσης του λιμένα και χάραξης πάνω σε αυτόν του αντιστοίχου τομέα πελάγους.

β)β) Απόσπασμα του διαμερίσματος της χώρας, όπου το υπό μελέτη έργο, σε κλίμακα 1:200.000 ή 1:100.000 ή 1:50.000 με ακριβέστερη ένδειξη της θέσης του λιμένα και χάραξης επίσης του αντιστοίχου τομέα πελάγους.

β)γ) Απόσπασμα χάρτη περιοχής λιμένα σε κλίμακα 1:20.000 ή 1:10.000 ή ανάλογη με την έκταση υπό λιμενοποίηση, που παρέχεται από τον εργοδότη (αρμόδια αρχή) για τον ακριβέστερο εντοπισμό των παραπάνω, με βυθομετρικές και υψομετρικές καμπύλες της ευρύτερης περιοχής του λιμένα, που να περιλαμβάνει γειτονικά τμήματα ακτής, κόλπους, ακρωτήρια, εκβολές ποταμών κ.λ.π.

 

γ) Φωτογραφίες.

 

Μαζί με τους χάρτες και τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται και φωτογραφίες (ή αεροφωτογραφίες εάν υπάρχουν) της περιοχής, που να λαμβάνονται από κατάλληλη θέση, ώστε να περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν ολόκληρη την περιοχή προς λιμενοποίηση, με την αντίστοιχη περιοχή της ξηράς, για την καλύτερη εποπτεία από τον ελέγχοντα της υπό μελέτη περιοχής.

 

δ) Πίνακες.

 

δ)α) Πίνακες επιβατικής κίνησης (αποβίβαση + επιβίβαση) του λιμένα της τελευταίας πενταετίας.

δ)β) Πίνακες εμπορευματικής κίνησης του λιμένα της τελευταίας πενταετίας (εισαγόμενα - εξαγόμενα κατά κατηγορίες).

δ)γ) Πίνακες κίνησης σκαφών (που καταπλέουν - αποπλέουν) της τελευταίας πενταετίας.

Οι ανωτέρω Πίνακες δεν απαιτούνται εφόσον έχει προηγηθεί προκαταρκτική έκθεση που να παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία με τους παραπάνω πίνακες.

δ)δ) Πίνακες μετεωρολογικών στοιχείων βάσει των οποίων καταρτίζεται ανεμολόγιο με διάκριση των επικρατούντων και ανέμων που δεσπόζουν και της έντασης αυτών.

 

ε) Σχέδια.

 

Πλήρης οριζοντιογραφία του λιμένα και της απαραίτητης συνεχόμενης περιοχής (ξηράς και θάλασσας) με τις βυθομετρικές και υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:2.000 ή και 1:4.000 ή 1:5.000 ανάλογα με το μέγεθος του λιμένα, με καθορισμό της αναγκαίας χερσαίας ζώνης του λιμένα, και στην οποία να φαίνονται με τις χαρακτηριστικές διαστάσεις:

 

ε)α) Τα τυχόν υφιστάμενα χερσαία και θαλάσσια έργα.

ε)β) Τα προτεινόμενα νέα εξωτερικά και εσωτερικά λιμενικά έργα (μώλοι, προβλήτες, νηοδόχοι, προκυμαίες, υπόστεγα, αποθήκες, σιλό, ψυγεία).

ε)γ) Τα υφιστάμενα και τα προτεινόμενα συγκοινωνιακά δίκτυα του λιμένα.

ε)δ) Ειδικά κτίρια, επιβατικοί σταθμοί και λοιπά κτίρια.

ε)ε) Στα σχέδια σημειώνεται η υφισταμένη κατάσταση (ακτές, έργα κ.λ.π.) με συνεχή γραμμή με μελάνι και με έγχρωμες συνεχείς γραμμές μελάνης τα προτεινόμενα έργα με διαφορετικό χρώμα για κάθε στάδιο έργων.

 

στ) Τεύχη.

 

στ)α) Για τους κρηπιδότοιχους και τα εξωτερικά λιμενικά έργα (μώλους ή κυματοθραύστες) με κατακόρυφα μέτωπα πρέπει να δοθούν σε ειδικά τεύχη οι απαραίτητοι στατικοί υπολογισμοί λαμβάνοντας υπόψη όλων των στατικών και δυναμικών επενεργειών που μπορεί να καταπονούν τα έργα. Δεν απαιτούνται στατικοί υπολογισμοί για τον καθορισμό των διαστάσεων μώλων με πρανή από λιθορριπές, για τους οποίους αρκεί η εκτίμηση αυτών σε σχέση με τις διαστάσεις παρόμοιων έργων που εκτελέστηκαν και τελούν υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και ανάλογα με τη συμπεριφορά τους που διαπιστώθηκε με την πάροδο του χρόνου, με κριτήρια την ασφάλεια και οικονομία του έργου. Μπορεί όμως να εκτιμηθεί το μεν πλάτος του μώλου στην ίσαλο γραμμή βάσει του ύψους κύματος, η δε στέψη αυτού, ή του τοίχου που προφυλάσσει ανάλογα με την επιθυμητή περίπτωση, της κατάκλυσης (μερικής ή ολικής) του μώλου από τα κύματα, ή χωρίς τέτοιας κατάκλυση.

στ)β) Τεύχος προμέτρησης εργασιών όλων των στοιχείων των έργων θάλασσας. Όσον αφορά τις προμετρήσεις εκσκαφών και θεμελίωσης οι αφετηρίες αυτών πρέπει να ανάγονται στην κατώτατη ρηχία, η οποία, όπως και η πλήμμη, παρέχονται από την Υδρογραφική Υπηρεσία του (ΠΝ) Πολεμικού Ναυτικού.

στ)γ) Τεύχος περιγραφικού Τιμολογίου.

στ)δ) Τεύχος προϋπολογισμού του έργου στο σύνολο και κατά τμήματα αυτοτελή.

στ)ε) Τεύχος μηχανικού εξοπλισμού φορτοεκφορτώσεως και γενικής λειτουργίας του λιμένα που απαιτούνται και εξοπλισμού που τυχόν απαιτείται για τη συντήρηση των έργων, με την κατά προσέγγιση αποτίμηση της αξίας τους.

 

3. Προγραμματικό σχέδιο.

 

Βάσει των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων της προμελέτης όπως και της χρονικής ανάπτυξης του λιμένα πρέπει να υποβληθεί πρόταση προγραμματισμού χρονικής κλιμάκωσης κατασκευής των έργων και προμήθειας μηχανικού εξοπλισμού για την περαιτέρω εκπόνηση της οριστικής μελέτης κατά τμήματα ή εξ ολοκλήρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.