Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 168

Άρθρο 168: Οριστική Μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οριστική μελέτη συντάσσεται είτε απευθείας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η εκπόνηση σχετικής προμελέτης, ή μετά την έγκριση της προμελέτης και μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το αντικείμενο αυτής ή μέρος μόνο ανάλογα με την εντολή ανάθεσής της.

 

2. Υποβλητέα στοιχεία οριστικής μελέτης:

 

Τεχνική Έκθεση.
Σχέδια.
Τεύχη.
Κτηματολόγιο (εφόσον απαιτείται).

 

α) Τεχνική Έκθεση.

Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

α)α) Σύντομο ιστορικό της ανάθεσης και τα δεδομένα σύνταξης της οριστικής μελέτης καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες της υπηρεσίας, την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν, δηλαδή μορφή, υλικά και τρόπους κατασκευής των διαφόρων επιμέρους έργων με λεπτομέρειες και σχετική αιτιολόγησή τους.

α)β) Τον σαφή καθορισμό της εξάρτησης υψομετρικά και σε οριζοντιογραφία των προτεινόμενων προς κατασκευή έργων.

α)γ) Περιγραφή των θέσεων λήψης αδρανών υλικών, με την απόσταση, τον τρόπο και ευκολία προσπέλασής τους, την επάρκειά τους σε ποσότητα όπως και επίσημο εργαστηριακό έλεγχου της καταλληλότητας αυτών, και

α)δ) Περιγραφή των τυχόν υφιστάμενων έργων, με αιτιολόγηση της σκοπιμότητας ή μη διατήρησης και ένταξης αυτών στο πλαίσιο των νέων έργων.

 

β) Σχέδια.

Υποβάλλονται:

β)α) Όλα τα προβλεπόμενα σχέδια στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 167 της προμελέτης, με έλεγχο των βυθομέτρων στην περιοχή εκτέλεσης των έργων με τις απαιτούμενες βυθομετρήσεις, στις περιπτώσεις που έχουν σχεδιασθεί από μεγεθύνσεις διαγράμματα μικρότερης κλίμακας.

β)β) Τα απαραίτητα πάσης φύσεως κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών (οριζόντιες και κατακόρυφες τομές, διατομές, όψεις κ.λ.π.) στην κατάλληλη κλίμακα για κάθε έργο, μετά των απαραίτητων επί των έργων διαφόρων στοιχείων και εξοπλισμών αυτών (δέστρες, κρίκοι προσδέσεως, κλίμακες επιβιβάσεως και αποβιβάσεως, προσκρουστήρες κ.λ.π.) δια τα επιμέρους προς κατασκευή προτεινόμενα έργα.

β)γ) Ιδιαίτερο σχέδιον του ακρομωλίου και του καθοδηγητικού φανού που κατασκευάζεται πάνω σε αυτό για την είσοδο των σκαφών στο λιμένα.

β)δ) Στα σχέδια σημειώνεται η υφισταμένη κατάσταση (ακτές, έργα κ.λ.π.) με συνεχή γραμμή μελάνης και με έγχρωμων συνεχών γραμμών τα προτεινόμενα έργα με διαφορετικό χρωματισμό για κάθε στάδιο έργων.

 

γ) Τεύχη.

γ)α) Τεύχος στατικού ελέγχου των κρηπιδότοιχων και των μώλων ή κυματοθραυστών με κατακόρυφα μέτωπα στις ενδεικνυόμενες διατομές, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις στατικές και δυναμικές επενέργειες που μπορεί να εκδηλωθούν, λαμβάνοντας επίσης ιδιαίτερα υπόψη την ποιότητα του εδάφους θεμελίωσης.

γ)β) Καθορισμός των διαστάσεων των μώλων με πρανή από λιθορριπή με εκτίμηση αυτών σε σχέση και σε αντιδιαστολή με τις διαστάσεις παρόμοιων εκτελεσθέντων έργων, τελούντων υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες ανάλογα με τη διαπιστωμένη συμπεριφοράς τους με την πάροδο του χρόνου με κριτήρια την ασφάλεια και οικονομία του έργου, με σχετική αιτιολόγηση.

γ)γ) Τεύχος που περιλαμβάνει διατομές προμέτρησης των γενικών εκσκαφών, αυλακιών θεμελίωσης και των λοιπών τεχνικών γενικά θαλάσσιων έργων και έργων ανωδομής των θαλάσσιων έργων, με τους αντίστοιχους υπολογισμού για τον καθορισμό των επιμέρους ποσοτήτων.

γ)δ) Τεύχος ανάλυσης τιμών.

γ)ε) Τεύχος τιμολογίου λεπτομερούς περιγραφής των εργασιών τόσο ως προς τα υλικά που υπεισέρχονται όσο και ως προς τον τρόπο κατασκευής τους και με πλήρη σαφήνεια συντεταγμένων.

γ)στ) Τεύχος προϋπολογισμού των έργων κατά τμήματα αυτοτελή και στο σύνολο.

γ)ζ) Χρονοδιάγραμμα του έργου προς εκτέλεση, το οποίο εκπονείται βάσει των παραπάνω στοιχείων.

γ)η) Τεύχος γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, που περιλαμβάνει τους γενικούς όρους εκτέλεσης του έργου σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, που διασαφηνίζει και ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ Εργοδότη και Ανάδοχου κατασκευής, με βάσει των κατά τα παραπάνω άριστη ποιοτικά και οικονομικά εκτέλεση του έργου, σύμφωνα και με τα πρότυπα της υπηρεσίας.

γ)θ) Τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, που περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους των επιμέρους εργασιών εκτέλεσης του όλου έργου, τεχνικούς και οικονομικούς.

γ)ι) Τεύχος διακήρυξης της δημοπρασίας και περιλήψεως αυτής προς δημοσίευση.

 

δ) Κτηματολόγιο.

Το Κτηματολόγιο εφόσον απαιτείται, εκπονείται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές τοπογραφικών, κτηματολογικών και χαρτογραφικών μελετών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και αμείβεται ιδιαίτερα κατά τις οικείες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.