Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 166

Άρθρο 166: Προκαταρκτική έκθεση και γενικό προσχέδιο προτεινόμενων έργων με προϋπολογισμό κατά προσέγγιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έκθεση.

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει:

 

α) Το ιστορικό της ανάθεσης, τυχόν προγενέστερες Εκθέσεις και συντομότατη περίληψη των τυχόν λύσεων που έχουν διαδοχικά εξετασθεί.

β) Περιγραφή της τυχόν υφιστάμενης κατάστασης και των υφιστάμενων έργων με αιτιολογία ως προς την δυνατότητα διατήρησης και εντάξεως αυτών στη γενική διάταξη των έργων που προτείνεται και τις τυχόν προβλεπόμενες βελτιώσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις αυτών.

γ) Περιγραφή της εξυπηρετούμενης ενδοχώρας από το λιμενικό κέντρο και των παραγωγικών και των καταναλωτικών δυνατοτήτων της (Στοιχεία πληθυσμιακά, γεωργικά, εμποροβιομηχανικά, τουριστικά, κ.λ.π. χωροταξικά στοιχεία).

δ) Περιγραφή των συγκοινωνιών του λιμένα (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο), των τηλεπικοινωνιών, των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, της τυχόν υπάρχουσας ελεύθερης ζώνης, των αποθηκευτικών χώρων, του μηχανικού εξοπλισμού κ.λ.π.

ε) Περιγραφή με παροχή πινάκων της τυχόν υφιστάμενης επιβατικής και εμπορικής κίνησης όπως επίσης και της τουριστικής κίνησης της τελευταίας πενταετίας, όπως και της προβλεπόμενης να αναπτυχθεί και εξυπηρετηθεί μέσω των προτεινόμενων νέων έργων κίνησης εντός των προβλεπόμενων χρονικώς βραχυχρόνιων ή μακροχρονίων κυβερνητικών προγραμμάτων (έτος - στόχος) και μάλιστα βασισμένη στην προβλεπόμενη αναπτυξιακή πολιτική της αντίστοιχης ενδοχώρας και για τους παράγοντες αυτής που επιδρούν στο λιμένα.

στ) Τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας και του είδους του λιμένα και την γενική τοποθέτηση αυτού στα πλαίσια ανάπτυξης της περιοχής της χώρας (χωροταξικά) και διεθνώς (εμπορικά, τουριστικά κ.λ.π.).

ζ) Περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με τα χαρακτηριστικά της γενικής διάταξης και των επιμέρους έργων.

 

2. Γενικό προσχέδιο των προτεινόμενων έργων και βασικές αρχές καταρτισμού αυτού.

α) Σε αυτό περιλαμβάνεται η γενική διάταξη των προτεινόμενων νέων έργων σε οριζοντιογραφία, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του επιδιωκομένου σκοπού δηλαδή έργων ξηράς για κάθε εξεταζόμενη οικονομοτεχνικά λύση και παρέχονται βασικά στοιχεία προς περαιτέρω λεπτομερέστερη έρευνα των προτεινόμενων έργων, μέσω της προμελέτης που θα συνταχθεί στη συνέχεια.

β) Κατά την σύνταξη του γενικού προσχεδίου και σε περίπτωση δημιουργίας, νέου λιμένα, μελετάται, καταρχήν βάσει των ανωτέρω δεδομένων, η εξεύρεση της κατάλληλης θέσης για την εγκατάστασή του, από άποψη εξυπηρέτησης του λιμένα και της ενδοχώρας αυτού και λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες προσβολής της επιλεγόμενης θέσης από τους κυματισμούς, η δίαιτα των θαλάσσιων ρευμάτων (προσχώσεις - διαβρώσεις), οι προσπελάσεις της ενδοχώρας μέσω αυτού, η δυνατότητα δημιουργίας χερσαίων χώρων αντίστοιχων με τον θαλάσσιο, για την υπ' αυτών κατασκευή των απαραίτητων έργων ανωδομής και εξυπηρέτηση της συγκοινωνιακής, εμπορικής και βιομηχανικής λειτουργίας του λιμένα.

γ) Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις πάνω στο νέο έργο που μελετάται από την ανάπτυξη των γειτονικών λιμένων ή και αντιστρόφως και οι επιπτώσεις από τη δημιουργία του νέου λιμένα πάνω στους υφιστάμενους γειτονικούς του.

 

3. Προϋπολογισμός προτεινόμενων έργων.

Αυτός συντάσσεται κατά προσέγγιση σε φυσικές μονάδες χωρίς λεπτομερή προμέτρηση των εργασιών και με βάσει των στοιχείων κόστους κατά τρέχον m2 ή m3, με βάση την πείρα και ανάλογα με το είδος των εργασιών που προϋπολογίζονται.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.