Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 135

Άρθρο 135: Περιεχόμενα οριστικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εργασίες υπαίθρου.

 

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

 

α) Τοποθέτηση των κορυφών του άξονα της οδού με μεταφορά επί του εδάφους του άξονα της οδού που έχει εγκριθεί στην προμελέτη.

 

Οι κορυφές αριθμούνται ενδεικτικά Κ1, Κ2, Κ3 κ.λ.π. επισημαίνονται κατά μόνιμο τρόπο και εξασφαλίζονται όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές τοπογραφικών και κτηματογραφικών εργασιών. Ειδικότερα οι εξασφαλίσεις τοποθετούνται κατά κανόνα εκτός του εύρους κατάληψης της οδού και κατά τρόπο που να παρέχουν ευχέρεια στον προσδιορισμό των κορυφών της χάραξης.

 

β) Πασσάλωση του άξονος.

 

Αυτή γίνεται στα χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους με στόχο την πιστή απεικόνιση της μορφής του με ευθυγραμμίες και καμπύλες. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών πασσάλων σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 20 m. Οι πάσσαλοι κατά κανόνα πρέπει να είναι ξύλινοι διαστάσεων 3 x 3 x 20 cm από ανθεκτική ξυλεία και δεν πρέπει να εξέχουν περισσότερο από 4 cm από το έδαφος.

 

Σε περιπτώσεις βραχώδους εδάφους ή υπάρχοντος οδοστρώματος οδού κ.λ.π. αντί ξύλινων πασσάλων χρησιμοποιούνται αναγραφές με σταυρό πάνω στο βράχο ή σιδερένιοι ήλοι ανάλογων διαστάσεων. Ενδεικτικά οι πάσσαλοι αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς 1, 2, 3, 4 κ.λ.π. πλην των κυρίων στοιχείων των καμπυλών, τα οποία χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α, Δ, Τ ή Α, Υ, Ω, Ω', Υ', Α', τα οποία συνοδεύονται από τον αντίστοιχο δείκτη των καμπυλών.

 

Οι αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων μετρούνται σε οριζόντια προβολή με χαλύβδινη μετροταινία. Στις επιμήκεις ευθυγραμμίες και καμπύλες και σε χαρακτηριστικά σημεία αυτών πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 300 m αντί πασσάλων ορόσημα που να εξασφαλίζονται όπως και οι κορυφές της χάραξης.

 

Πάνω στους πασσάλους αναγράφεται με μολύβι ο αριθμός τους, οι δε κεφαλές τους χρωματίζονται με ανεξίτηλο ερυθρό χρώμα. Ομοίως με ανεξίτηλο ερυθρό χρώμα σημαίνονται οι κορυφές και οι εξασφαλίσεις αυτών καθώς και τα γύρω εμφανή χαρακτηριστικά σημεία για τη διευκόλυνση της ανεύρεσης της χάραξης. Στις καμπύλες του άξονα εφαρμόζονται γενικά αποδεκτές καμπύλες συναρμογής, κατά τους ισχύοντες κανονισμούς, τα χαρακτηριστικά των οποίων προδιαγράφονται από πρότυπα του Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Στα καμπύλα τμήματα του άξονα οι αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων πρέπει να μετρώνται και να είναι σύμφωνες με αυτές που προκύπτουν από τους υπολογισμούς.

 

γ) Εγκατάσταση μόνιμων σταθερών υψομετρικών αφετηριών (REPERES).

 

Ως υψομετρικές αφετηρίες χρησιμοποιούνται ορόσημα ή βραχόσημα, απαραίτητα με ορειχάλκινο μπουλόνι κατάλληλων διαστάσεων. Οι αποστάσεις μεταξύ των εν λόγω REPERES πρέπει να μη υπερβαίνουν τα 500 m. Κατά προτίμηση τίθενται δίπλα στις θέσεις τεχνικών έργων, οπωσδήποτε δε εκτός του εύρους κατάληψης της οδού και εξασφαλίζονται κανονικά από τους πασσάλους του άξονα της οδού.

 

δ) Διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση.

 

Αυτή εκτελείται σε όλους τους πασσάλους του άξονα.

 

Εάν είναι εφικτό εξαρτάται από απόλυτο υψομετρικό βασικό χωροσταθμικό δίκτυο της Χώρας, αλλιώς εφαρμόζονται απόλυτα υψομετρικά από τη μελέτη αναγνώρισης ή προμελέτης, ή από υψομετρικό χάρτη.

 

ε) Λήψη των διατομών.

 

Αυτές λαμβάνονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η πιστή απεικόνιση του εδάφους, οι δε θέσεις αυτών τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τους υποχρεωτικά όπως παραπάνω κατά την πασσάλωση του άξονα, όπως και τα χαρακτηριστικά τους (καμπύλες κ.λ.π.) επιλέγονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται με οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού ο κατά το δυνατόν ακριβής όγκος χωματουργικών εργασιών (ορυγμάτων, επιχωμάτων, κ.λ.π.). Οι διατομές εκτείνονται σε αρκετό πλάτος εκατέρωθεν κάθε πλευράς του άξονα της χάραξης και σε κάθε περίπτωση καλύπτουν το εύρος κατάληψης της οδού και επιπλέον περιθώριο 15 m από κάθε πλευρά περίπου.

 

στ) Αποτύπωση των θέσεων των τεχνικών έργων.

 

Αυτή εκτελείται στο αναγκαίο πλάτος ζώνης για την διαμόρφωση του τεχνικού είτε ταχυμετρικά, είτε με πύκνωση των κατά πλάτος διατομών, είναι δε εξαρτημένη οριζοντιογραφικά και υψομετρικά από τον άξονα της οδού.

 

ζ) Χαρακτηρισμός των εδαφών.

 

Αυτός γίνεται κατά διατομή (βάσει επιφανειακών ενδείξεων ή υπαρχουσών εδαφικών τομών παρά τον άξονα) σε γαίες, ημίβραχο και βράχο. Μετά από εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) προκειμένου για σοβαρά επιχώματα και ορύγματα μπορούν να εκτελούνται και γεωτρήσεις ή άλλες εδαφοτεχνικές έρευνες για την μελέτη ευστάθειας των πρανών επιχωμάτων και ορυγμάτων, μόρφωση διατομών και τέλος για τον χαρακτηρισμό των εδαφών.

 

η) Προσδιορισμός των θέσεων λήψης δοκίμων και λοιπών υλικών.

 

Για τον προσδιορισμό αναγράφονται οι θέσεις λατομείων και αμμοχάλικων (είτε από ορυχεία, είτε από ρεύματα, χειμάρρους και ποταμούς) καθορίζεται δε η ποιότητα και ποσότητα αυτών βάσει εδαφοτεχνικών ερευνών εφόσον αυτές απαιτούνται και δεν ολοκληρώθηκαν κατά το στάδιο της προμελέτης και περιγράφονται οι οδοί προσπέλασης με την κατάσταση βατότητάς τους, ή γίνονται με πρόταση που προέρχεται από πλήρεις μελέτες που εκπονούνται μετά από έγκριση του εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

2. Εργασίες γραφείου.

 

Αυτές συνίστανται στην επεξεργασία των στοιχείων υπαίθρου. Βάσει αυτών καταρτίζονται τα ακόλουθα τεύχη:

 

α) Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1.000.

 

Στην οριζοντιογραφία φαίνονται η θέση του άξονα της χάραξης, τα άκρα του καταστρώματος της οδού, η θέση των κορυφών και όλων των πασσάλων με τους αριθμούς αυτών, η χιλιομέτρηση, τα στοιχεία των καμπύλων, οι θέσεις των κορυφών που εξασφαλίστηκαν και ενδεχομένως ενδιάμεσων πασσάλων, οι θέσεις και τα υψόμετρα των υψομετρικών αφετηριών (REPERES) με τις εξασφαλίσεις τους. Επίσης η κατεύθυνση του Βορρά, τα άξια λόγου τοπωνύμια και αυχένες, οι ονομασίες των οικισμών γύρω από τον άξονα, οι ονομασίες των χειμάρρων, ποταμών και μεγάλων ρευμάτων με τις όχθες τους, οι θέσεις διασταυρώσεων και επαφών της οδού με άλλες οδούς κάθε φύσεως, σιδηροδρομικές γραμμές, διώρυγες και τάφρους υδραυλικών δικτύων, αγωγούς πετρελαίου και ύδρευσης και ιδιαίτερες ενδείξεις εξυπηρετικές για τη μόρφωση της εικόνας της οδού.

 

β) Μηκοτομή σε κλίμακα 1:1.000 για τα μήκη και 1:100 για τα ύψη (ή 1:200 στις περιπτώσεις πολύ υψηλών ορυγμάτων ή επιχωμάτων).

 

Σε αυτή φαίνονται οι πάσσαλοι της χάραξης με τις αποστάσεις μεταξύ τους και από την αρχή, τα υψόμετρα τους, η χιλιομέτρηση, τα υψόμετρα της οριστικής στάθμης της επιφάνειας κλίσεως (ερυθράς γραμμής), οι κλίσεις και οι συναρμογές της ερυθράς γραμμής με κατακόρυφες καμπύλες με όλα τα στοιχεία τους, οι υψομετρικές διαφορές, οι ευθυγραμμίες και καμπύλες από την οριζοντιογραφία, οι θέσεις, τα ανοίγματα ενδεικτικά ή οριστικά (εφόσον έχουν μελετηθεί) με ειδική παρατήρηση για αυτό πάνω στον τίτλο της μηκοτομής και το είδος όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, οι θέσεις διασταύρωσης με άλλες οδούς κάθε φύσης και σιδηροδρομικές γραμμές (με ένδειξη ανισόπεδης ή μη διάβασης), με υδραυλικά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης, αγωγούς πετρελαίου, αγωγούς Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού υψηλής τάσης. (Επισημαίνεται ότι η απόσταση σε οριζόντια και κατακόρυφη προβολή της ερυθράς από τις γραμμές υψηλής τάσης με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη από τον κανονισμό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού) γραμμές προσγείωσης αεροσκαφών (στις οποίες τηρούνται εν προκειμένω οι οικείοι Κανονισμοί) κ.λ.π., οι ονομασίες των χειμάρρων, ποταμών και μεγάλων σχετικώς ρευμάτων που απαντώνται, τα άξια λόγου τοπωνύμια και αυχένες, οι οικισμοί κοντά στην οδό, οι θέσεις ανακαμπτόντων ελιγμών, οι περιοχές ιδιαιτέρως υπόπτων ή απόκρημνων εδαφών.

 

γ) Τυπικές εφαρμοστέες διατομές σε κλίμακα 1:50 ή 1:100.

 

Φαίνονται σε αυτές τα πλάτη οδοστρώματος στην ευθυγραμμία, τα ερείσματα των ζωνών καθοδήγησης, τα πάχη και το είδος των στρώσεων της υπόβασης, βάσης και ασφαλτικών με αναφορές στις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής τους, τα υλικά κατασκευής τους, οι κλίσεις οδοστρωσίας, στάθμης χωματουργικών και πρανών, τα πάχη φυτικών γαιών, οι διαστάσεις των τάφρων, στραγγιστηρίων, τα τυχόν μειωμένα πλάτη σε βραχώδη εδάφη και λοιπά αναγκαία στοιχεία της διατομής για την εφαρμογή στις διάφορες περιπτώσεις της μελέτης και ο τρόπος κατασκευής όλων των παραπάνω στοιχείων σε σχέδια λεπτομερειών, που αναφέρονται πάντοτε στις προς εφαρμογή κατά την κατασκευή εγκεκριμένες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα στοιχεία του πάχους και του είδους της υπόβασης προτείνονται μετά από εδαφοτεχνική έρευνα ή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα πρότυπα του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), τα δε ανάλογα στοιχεία του οδοστρώματος καθορίζονται βάσει ειδικών κατά περίπτωση μελετών, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή), με τη βοήθεια προτύπων που χορηγούνται από αυτόν.

 

δ) Διατομές σε κλίμακα 1:100 (ή 1:200 για υψηλά ορύγματα και επιχώματα ή για τα εδάφη που έχουν ισχυρές εγκάρσιες κλίσεις).

 

Σχεδιάζονται πρώτον οι διατομές εδάφους, μετά δε τον καθορισμό της θέσης της ερυθράς γραμμής τοποθετείται σε αυτές το περίγραμμα της οδού με τα πλάτη και τις εγκάρσιες κλίσεις του οδοστρώματος και των ερεισμάτων στην επιφάνεια κύλισης καθώς και η στάθμη των χωματουργικών. Επίσης φαίνεται το πάχος οδοστρωσίας, οι κλίσεις των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων και οι τάφροι. Τα στραγγιστήρια και οι τοίχοι αντιστήριξης τόσο εντός του εύρους κατάληψης της οδού, όσο και εκτός αυτού, σχεδιάζονται ενδεικτικά, οι δε οριστικές κατασκευαστικές διαστάσεις αυτών προκύπτουν από ιδιαίτερη μελέτη. Επίσης σημειώνονται η χιλιομετρική θέση της διατομής, ο αριθμός πασσάλου, το υψόμετρο της επιφάνειας κύλισης στον άξονα της οδού, οι επιφάνειες ορυγμάτων και επιχωμάτων, οι επιφάνειες των τυχόν προς αφαίρεση φυτικών και ακατάλληλων γαιών, η επιφάνεια των πρανών φυτικών γαιών προς επένδυση.

 

ε) Πίνακας χωματισμών.

 

Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι αριθμοί των διατομών, οι χιλιομετρικές θέσεις τους, οι αποστάσεις μεταξύ, τα εφαρμοστέα μήκη, τα εμβαδά ορυγμάτων και επιχωμάτων, οι όγκοι αυτών (γαιωδών, ημιβραχωδών, βραχωδών), οι όγκοι μετά την εφαρμογή του επιπλήσματος (αρνητικού ή θετικού), τα περισσεύματα επιχωμάτων, ορυγμάτων και το αλγεβρικό άθροισμα των όγκων από την αρχή, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την προμέτρηση των εργασιών κατ' είδος βάσει των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών που είναι σε ισχύ. Επίσης περιλαμβάνονται και οι όγκοι των αφαιρούμενων φυτικών και ακαταλλήλων γαιών στις βάσεις έδρασης των επιχωμάτων και στις επιφάνειες των γαιωδών ορυγμάτων, οι οποίες δεν υπολογίζονται κατά τη σύνταξη του διαγράμματος κίνησης των γαιών για την κατασκευή ορυγμάτων, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την προμέτρηση των εργασιών κατ' είδος βάσει των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών που είναι σε ισχύ.

 

στ) Πίνακας επιφανειών επένδυσης πρανών επιχωμάτων για φυτικών γαιών.

 

ζ) Πίνακας επιφανειών μόρφωσης πρανών βραχωδών επιχωμάτων από προϊόντα βραχωδών ορυγμάτων ή με κανονική λιθεπένδυση κατά περίπτωση.

 

η) Διάγραμμα κίνησης γαιών σε κλίμακα συνήθως 1:2.000 για τα μήκη και ανάλογη για τα ύψη-όγκους.

Αυτό συντάσσεται σύμφωνα με τη μέθοδο BRUCKNER. Ως μέσα μεταφοράς προβλέπονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα ακόλουθα:

η)α) Προωθητήρας για τις μεταφορές μέχρι 30 m.

η)β) Προωθητήρας με χωματοσυλλέκτη για τις μεταφορές μεταξύ 30 m και 200 m και

η)γ) Αυτοκίνητο για τις μεταφορές πέρα των 200 m.

 

Κατά τον υπολογισμό των μεταφορών λαμβάνεται υπόψη εκτός από τη θεωρητική κίνηση των γαιών κατά BRUCKNER και η κίνηση των υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τυχόν επιχωμάτων με τεχνητή ανάμιξη σύμφωνα με τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε αυτά λαμβάνονται από δάνεια είτε από ορύγματα και κάθε τέτοια κίνηση που προβλέπεται προβλεπομένη από τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής οδών.

 

θ) Πίνακας κίνησης γαιών.

Βάσει του παραπάνω διαγράμματος κίνησης γαιών συντάσσεται πίνακας για την εύρεση των μέσων αποστάσεων μεταφορών των προϊόντων ορυγμάτων, του αναγκαίου όγκου δανείων, κ.λ.π. στοιχείων. Κατά τη σύνταξη του πίνακα λαμβάνονται υπόψη και τα σχετικά άρθρα των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

ι) Πίνακας τεχνικών έργων κάθε φύσεως.

Αυτός περιλαμβάνει θέσεις και σύντομη περιγραφή των τεχνικών έργων κάθε φύσεως, δηλαδή οχετών, γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης, λιθένδυτων πρανών, τεχνικών έργων κυκλοφοριακών κόμβων, διασταυρώσεων με άλλες οδούς, εξυγιαντικών έργων, εκτροπών και διευθετήσεων υδάτινων φυσικών ή τεχνητών ροών, έργων διαμόρφωσης νησίδων, πεζοδρομίων, ρείθρων, στραγγιστηρίων, υπονόμων, έργων προστασίας της οδού κ.λ.π. Ειδικότερα για τους οχετούς και γέφυρες στον πίνακα αυτό αναγράφονται τα ελάχιστα ανοίγματά τους όπως προκύπτουν από τις λεκάνες απορροής των κλίσεων κοίτης κ.λ.π., τυχόν διαθέσιμες υδραυλικές μελέτες ή άλλα στοιχεία. Τα ανοίγματα ταύτα μπορούν να μεταβληθούν κατά το στάδιο της μελέτης τους, εφόσον οικονομοτεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και η μελέτη τους ακολουθεί την οριστική μελέτη της οδού.

 

ι)α) Διαγράμματα οριογραμμών στις καμπύλες σε οριζοντιογραφία και ορατότητας αυτών σε κατάλληλη κλίμακα με το σχετικό τεύχος υπολογισμών.

ι)β) Τοπογραφικά διαγράμματα θέσεων των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Αυτά συντάσσονται και κάθε τεχνικό ιδιαίτερα, εκτός των σωληνωτών οχετών μέχρι διαμέτρου 1,00 m, σε κλίμακα 1:500 με πλήρη ακρίβεια, ώστε να διασφαλίζεται στη συνέχεια η άρτια μελέτη των τεχνικών έργων με τα οριστικά διαγράμματα εκτέλεσης αυτών.

ι)γ) Διάγραμμα θέσεων λήψης δοκίμων υλικών, δανείων και αποθέσεων.

Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο εδάφιο στ' παράγραφος 2 του άρθρου 133.

ι)δ) Τεύχος δαπάνης των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

Αυτό περιλαμβάνει την κατ' εκτίμηση δαπάνη των αναφερομένων πάσης φύσεως τεχνικών έργων του εδαφίου ι συμπεριλαμβανομένης κάθε δαπάνης για την πλήρη ολοκλήρωση αυτών, εφόσον η μελέτη αυτών θα συγχρονίζεται με την οριστική μελέτη της οδού, αλλιώς το ακριβές τους κόστος με βάση της προμετρήσεις που συντάσσονται βασισμένες στις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές εκτέλεσης αυτών.

ι)ε) Προμέτρηση εργασιών.

Αυτή περιλαμβάνει τις ποσότητες των χωματουργικών έργων, της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών. Κατ' εκτίμηση περιλαμβάνονται επίσης οι ποσότητες των εργασιών σήμανσης και των συνοδευτικών έργων φυτεύσεων, παρακαμπτηρίων οδών, μεταθέσεων στύλων, αποκατάστασης διακοπών συγκοινωνίας σε κάθετες αγροτικές οδούς κ.λ.π. Οι ποσότητες των προμετρήσεων κατ' είδος εργασιών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές εκτέλεσης των έργων και με το εγκεκριμένο τιμολόγιο και γενικά τεύχη των εν λόγω έργων του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

ι)στ) Τιμολόγιο.

Αυτό συντάσσεται βάσει των εκάστοτε εγκεκριμένων προτύπων του Εργοδότη (της αρμόδιας αρχής) με όλα τα απαιτούμενα κονδύλια και τιμές μονάδας της περιοχής, στην οποία υπάγεται το έργο, κατά το εξάμηνο, εντός του οποίου υποβάλλεται η μελέτη.

ι)ζ) Προϋπολογισμός δαπάνης.

Σύμφωνα με την προμέτρηση εργασιών, της παραγράφου ι)ε) και το τιμολόγιο, καταρτίζεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών κατ' είδος. Για τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα, όπως και τις λοιπές εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω προμέτρηση, η δαπάνη αναγράφεται βάσει της παραπάνω εκτίμησης, εκτός των έργων που μελετώνται οριστικά. Επίσης στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται, σε ειδικό κεφάλαιο Διάφορα έργα η δαπάνη των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο ι)ε), οι οποίες προμετρώνται κατ' εκτίμηση. Στο τέλος του Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και κονδύλι απρόβλεπτων δαπανών.

ι)η) Αναλυτική τεχνική έκθεση.

Η έκθεση περιέχει το ιστορικό και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στη μελέτη αναγνώρισης και στην προμελέτη, εκτιθέμενα πληρέστερα με τα στοιχεία που παρεμβάλλονται μέχρι την οριστική μελέτη, τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα, τις διορθώσεις, τις συμπληρώσεις κ.λ.π. Επιπρόσθετα αναπτύσσονται σε αυτή και τα εξής:

ι)η)α) Ορατότητες στις καμπύλες της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής. Όρια ακτίνων κυρτών και κοίλων καμπυλών συναρμογής της ερυθράς γραμμής στην μηκοτομή που εφαρμόστηκαν. Αιτιολόγηση εφαρμογής τυχόν μικρότερων ακτίνων σε ειδικές περιπτώσεις.

ι)η)β) Τυχόν ειδικά μέτρα που λαμβάνονται για τμήματα της οδού, όπως εντός οικισμών κ.λ.π. (διατομές, στάθμες, πεζοδρόμια, επικλίσεις, αποχετεύσεις, στάσεις λεωφορείων, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδιαίτερη μέριμνα στην οδοστρωσία τους κ.λ.π.).

ι)η)γ) Προσφερόμενες θέσεις δημιουργίας κόμβων.

ι)η)δ) Τυχόν άλλοι όροι του Μελετητή που θεωρούνται απαραίτητοι να περιληφθούν στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) για το υπόψη έργο.

 

3. Υποβλητέα τεύχη.

Κατά την οριστική μελέτη υποβάλλονται τα ακόλουθα τεύχη:

 

α) Γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:50.000 όπως στη μελέτη αναγνώρισης και στην προμελέτη με τις αναγκαίες συμπληρώσεις.

β) Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1.000.

γ) Μηκοτομή σε κλίμακα 1:1.000 για τα μήκη και 1:100 (ή και μικρότερη αν υπάρχει ανάγκη, σε υψηλά ορύγματα και επιχώματα) για τα ύψη.

δ) Τυπικές εφαρμοστέες διατομές σε κλίμακα 1:50 ή 1:100.

ε) Διατομές σε κλίμακα 1:100 (ή και μικρότερη για εδάφη που έχουν ισχυρές κλίσεις και για τα υψηλά ορύγματα και επιχώματα).

στ) Πίνακας χωματισμών.

ζ) Πίνακας επιφανειών επένδυσης πρανών επιχωμάτων για φυτικών γαιών, εκτός αν αυτός περιλαμβάνεται στον πίνακα χωματισμών.

η) Πίνακας επιφανειών μορφώσεων πρανών βραχωδών ορυγμάτων ή με κανονική λιθοδομή κατά περίπτωση, εκτός εάν αυτός περιλαμβάνεται στον πίνακα χωματισμών.

θ) Διάγραμμα και πίνακας κίνησης γαιών σε κλίμακα 1:2.000 για τα μήκη και άλλη πρόσφορη κλίμακα για τα ύψη-όγκους.

ι) Τοπογραφικά διαγράμματα θέσης τεχνικών έργων σε κλίμακα 1:500.

ι)α) Πίνακας πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

ι)β) Διαγράμματα οριογραμμών οδοστρώματος και ορατότητας στις καμπύλες σε πρόσφορες κλίμακες που καθορίζονται από του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

ι)γ) Αναλυτική τεχνική έκθεση με αντίγραφα των εντολών του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) της αναφοράς υποβολής της μελέτης, των σχετικών χαρτών, του διαγράμματος θέσεων λήψης δοκίμων υλικών, δανείων και αποθέσεων, των τοίχων αντιστήριξης, ειδικών έργων, αγροτικών οδών που απαντώνται, αποσβέσεων, επικλίσεων, τεχνικών έργων, της γενικής προμέτρησης εργασιών, του τιμολογίου του προϋπολογισμού δαπάνης και λοιπών στοιχείων όπως αναφέρονται στο εδάφιο ι)η) της παραγράφου 2 του παρόντος.

ι)δ) Τα στοιχεία μετρήσεων κ.λ.π. που αναφέρονται στο άρθρο 125 της παρούσας προδιαγραφής.

 

4. Τρόπος επιμέτρησης για πληρωμή.

Ως πληρωτέο στο μελετητή μήκος οριστικής μελέτης ορίζεται το τμήμα οδού που μελετήθηκε στη μηκοτομή. Στην περίπτωση αυτοκινητοδρόμου διπλού κλάδου με ανεξαρτήτους κλάδους ως μήκος λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηκών των δύο κλάδων. Παραλλαγές της οριστικής μελέτης πληρώνονται μόνο εφόσον διατάχθηκαν με έγγραφες εντολές από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.