Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 136

Άρθρο 136: Οριστική μελέτη οδών με σύνταξη τοπογραφικών σε κλίμακα 1:500


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προδιαγραφόμενος στη συνέχεια τρόπος εκπόνησης οριστικής μελέτης εφαρμόζεται μετά από ειδική εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) μόνο σε περιπτώσεις τμημάτων δυσχερών χαράξεων, στις οποίες η πασσάλωση του άξονα της οδού και η λήψη διατομών όπως κατά την προηγούμενη μέθοδο εκπόνησης οριστικής μελέτης καθίσταται δυσχερέστατη έως ανέφικτη. Ειδικά συνίσταται στα τμήματα δυσχερών χαράξεων κατά την εκπόνηση οριστικών μελετών αρτηριών τόπου οδών Β και Γ ή αυτοκινητοδρόμων, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες Ελληνικών οδών, πάντοτε δε μετά από ειδική εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Αντί της μεταφοράς και χάραξης του άξονα της προμελέτης της οδού που εγκρίθηκε επί του εδάφους, με την παρούσα μέθοδο συντάσσεται δεύτερο τοπογραφικό σε κλίμακα 1:500 και βάσει αυτού καταρτίζονται τα απαιτούμενα σχέδια και τεύχη και η τελική επεξεργασία όλων των παραπάνω για τη δημοπράτηση του έργου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα δημοπράτησης και κατασκευής του Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

 

2. Σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Τα συντασσόμενα τοπογραφικά διαγράμματα, από τα οποία λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την οριστική μελέτη της οδού (κατά μήκος τομή άξονα, διατομές κ.λ.π.), πρέπει να συντάσσονται κατά προτίμηση με τη φωτογραμμετρική μέθοδο και σε κλίμακα 1:500, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων της Διεύθυνσης Φωτογραμμετρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή επιβλέπει, ελέγχει και παραλαμβάνει τα τοπογραφικά διαγράμματα.

 

Πάνω στα τοπογραφικά αυτά με ζώνη πλάτους 120 m περίπου φαίνεται ο χαρακτηρισμός των εδαφών με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβειας, είτε γίνεται με μακροσκοπικές μεθόδους, είτε αν απαιτείται με εκτέλεση εδαφοτεχνικής έρευνας, μετά από εντολή του Εργοδότη (αρμόδια αρχή), όπως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την οριστική μελέτη της οδού (π.χ. ενδείξεις κατολισθήσεων, θέσεις υπογείων αγωγών πετρελαίου ή δικτύων υδρεύσεων, οι ονομασίες των χειμάρρων που συναντώνται, ποταμών και ρευμάτων, η λεπτομερής αποτύπωση που αφορά τις δυο όχθες (φρυδιών και ποδιών) όπως και κοίτης τους με τα χαρακτηριστικά υψόμετρά τους, τα άξια λόγου τοπωνύμια και αυχένες κ.λ.π.).

 

3. Αποτύπωση με επίγεια τοπογραφία.

 

Αυτή γίνεται κατ' εξαίρεση προκειμένου για τμήματα μικρού μήκους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τ.Π.Τ.Κ.Χ.Ε. με τις ακόλουθες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις.

 

α) Η θέση της πολυγωνικής όδευσης πρέπει να εκλέγεται, ώστε να ευρίσκεται κοντά στον άξονα της οδού που καθορίστηκε στην προμελέτη, εκτός πάντως της ζώνης του εύρους κατάληψης της οδού. Οι κορυφές της πολυγωνικής όδευσης επισημαίνονται κατά μόνιμο τρόπο, οι δε πλευρές μετρούνται με μεταλλική μετροταινία ή με άλλη μέθοδο ίδιας ακρίβειας.

β) Τα υψόμετρα των κορυφών της όδευσης προσδιορίζονται με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση εγκαθιστώντας για αυτό χωροσταθμικές αφετηρίες ανά αποστάσεις τουλάχιστον 500 m.

γ) Το πλάτος της ζώνης αποτύπωσης πρέπει να είναι επαρκές, περίπου 120 m, ώστε να καθίσταται δυνατή η προβλεπομένη οριζοντιογραφική τοποθέτηση της οδού με βάση την προμελέτη και να περιλαμβάνει εκτός του πλάτους κατάληψης αυτής και πρόσθετη εδαφική λωρίδα πλάτους 40,00 m εκατέρωθεν.

 

4. Αποτύπωση με φωτογραμμετρική μέθοδο.

 

Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχουν πρόσφατες ή να ληφθούν νέες αεροφωτογραφίες σε κατάλληλη κλίμακα, πάντοτε με την έγκριση της αρμοδίας Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Επί των φωτογραφιών τούτων σημειώνονται οι κατάλληλοι θέσεις των απαιτούμενων φωτοσταθερών σημείων, των οποίων η αναγνώρισις, η σήμανσις και ο υπολογισμός των συντεταγμένων και των υψομέτρων των γίνεται κατά τα στα Τ.Π.Τ.Κ.Χ.Ε. οριζόμενα.

 

Για τη δυνατότητα συσχέτισης του χάρτη που συντάχθηκε με το έδαφος και την ακριβή εφαρμογή της χάραξης που μελετήθηκε πρέπει να κατά το στάδιο λήψης των φωτοσταθερών σημείων εγκατασταθεί πολυγωνική όδευσις εντεταγμένη στο αυτό τριγωνομετρικό δίκτυο με τα φωτοσταθερά. Τα γενικά χαρακτηριστικά της όδευσης και η ακρίβειά της είναι τα αυτά με τα περιγραφόμενα στην αντίστοιχη της επίγειας τοπογραφίας.

 

Η υπόψη όδευση πρέπει να διέρχεται κατά μήκος της αεροφωτογραφικής πτήσεως και ευρίσκεται πλησίον της αναμενόμενης θέσης του άξονος της οδού, σημαίνεται δε στο καταρτιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εκ των υστέρων για των συντεταγμένων των στάσεων. Τα υψόμετρα των κορυφών της πολυγωνικής αυτής όδευσης προσδιορίζονται με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση εγκαθιστώντας για αυτό χωροσταθμικές αφετηρίες ανά αποστάσεις τουλάχιστον 500 m. Οι χωροσταθμικές αυτές αφετηρίες φαίνονται στο διάγραμμα που καταρτίζεται, τα δε υψόμετρα αυτών όπως και των κορυφών της πολυγωνικής όδευσης αναγράφονται μέχρι χιλιοστού. Στην περίπτωση κατά την οποία η προμελέτη έχει συνταχθεί ομοίως με φωτογραμμετρική μέθοδο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν (εφόσον βεβαίως αυτό είναι σκόπιμο) τα στοιχεία υπαίθρου αυτής.

 

5. Περιεχόμενα της οριστικής μελέτης.

 

α) Λήψη στοιχείων από τα τοπογραφικά.

 

Σε αυτή περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

 

α)α) Τοποθέτηση των κορυφών του άξονος της οδού. Οι κορυφές που αριθμούνται ενδεικτικά Κ1, Κ2, Κ3 κ.λ.π., καθορίζονται για των συντεταγμένων των στο σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει συνταχθεί το τοπογραφικό. Οι συντεταγμένες των κορυφών αναγράφονται επί της οριζοντιογραφίας και υποβάλλονται και σε πίνακα συντεταγμένων κορυφών αναγραφομένου του συστήματος, στο οποίον αυτές αναφέρονται.

 

Επί πλέον παρέχονται τα στοιχεία για την δυνατότητα τοποθετήσεως των κορυφών επί του εδάφους σε συνδυασμό με την πολυγωνική όδευση. Αυτά υπολογίζονται με κάποια ακριβή αναλυτική μέθοδο.

 

α)β) Υπολογισμός γωνιών και πλευρών της πολυγωνικής.

 

Μετά τον καθορισμό των συντεταγμένων των κορυφών της πολυγωνικής του άξονος της οδού υπολογίζονται αναλυτικώς οι γωνίες της πολυγωνικής και τα μήκη των πλευρών της. Οι γωνίες πρέπει να υπολογίζονται με ακρίβεια 10 δευτερολέπτων εκατονταδικής διαιρέσεως (ή αντίστοιχη ακρίβεια εξηκονταδικής διαιρέσεως) τα μήκη δε των πλευρών με ακρίβεια cm.

 

α)γ) Υπολογισμός καμπυλών.

 

Βάσει των γωνιών και πλευρών της πολυγωνικής που υπολογίστηκαν έτσι, υπολογίζονται τα στοιχεία των καμπυλών της χάραξης και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά σημεία αυτών Α,Δ,Τ ή Α,Υ,Ω,Δ,Ω',Υ',Α', καθώς και το μεταξύ του πέρατος της μιας καμπύλης και της αρχής της επόμενης ευθύγραμμο τμήμα (εάν υπάρχει).

 

α)δ) Λήψη διατομών.

 

Η λήψη των διατομών που σημειώνονται επί της οριζοντιογραφίας της οριστικής μελέτης γίνεται σε χαρακτηριστικά σημεία με τρόπο ώστε να απεικονίζεται πιστά η μορφή του εδάφους. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών διατομών σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη από 20.00 m. Οι αποστάσεις μεταξύ των διατομών λαμβάνονται γραφικά, διενεργούνται δε όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι για το κλείσιμο των αποστάσεων μεταξύ του πέρατος της μιας καμπύλης και της αρχής της άλλης και του θεωρητικού μήκους μεταξύ των χαρακτηριστικών σημείων των καμπυλών. Εάν υπάρχουν μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα της χάραξης, τότε πρέπει ορισμένες διατομές από αυτές (σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 300 m.) να καθορίζονται αναλυτικά με τις συντεταγμένες τους και να ελέγχεται το άθροισμα των αποστάσεων μεταξύ των ενδιάμεσων διατομών ώστε να συμπίπτει με τη θεωρητική απόσταση των διατομών που υπολογίστηκαν έτσι.

 

Ο προσδιορισμός της θέσης των διατομών στις μεν ευθυγραμμίες γίνεται με τις αποστάσεις μεταξύ, στις δε καμπύλες γίνεται με τις αποστάσεις μεταξύ και επιπλέον με ένα τρόπο πύκνωσης της καμπύλης που υποβάλλεται με ειδικό έντυπο πύκνωσης στις θέσεις των διατομών που λαμβάνονται. Ενδεικτικά οι διατομές αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς 1, 2, 3, 4 κ.λ.π., εκτός των κύριων στοιχείων των καμπυλών, τα οποία χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α, Δ, Ω, Δ, Ω, Υ', Α', με τον αντίστοιχο δείκτη των καμπυλών. Οι διατομές λαμβάνονται από το τοπογραφικό με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε να απεικονίζουν πιστά τη μορφή του εδάφους και (τηρουμένων των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ τους και της αναγκαστικής λήψης των χαρακτηριστικών διατομών) επιλέγονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται με οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού ο όγκος χωματουργικών εργασιών (ορυγμάτων, επιχωμάτων κ.λ.π.) με τη μέγιστη προσέγγιση.

 

Οι διατομές εκτείνονται σε αρκετό πλάτος εκατέρωθεν κάθε πλευράς του άξονα της χάραξης και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύπτουν το εύρος κατάληψης της οδού πλέον περιθωρίου περίπου 15.00 m από κάθε πλευρά.

 

α)ε) Λήψη υψομέτρων του άξονα της οδού.

Τα υψόμετρα του άξονα των παραπάνω λαμβανόμενων διατομών συνιστούν τα υψόμετρα της μηκοτομής του εδάφους στην θέση του άξονα της

χάραξης. Αυτά σε συνδυασμό με τις αποστάσεις μεταξύ των διατομών που καθορίστηκαν αποτελούν στοιχεία για τη σύνταξη της μηκοτομής της οδού.

 

β) Επεξεργασία ληφθέντων στοιχείων.

Αυτή είναι αντίστοιχη εργασία γραφείου με την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 135 της παρούσας. Βάσει αυτής καταρτίζονται τα παρακάτω τεύχη:

 

β)α) Οριζοντιογραφία στην κλίμακα του τοπογραφικού.

Στην οριζοντιογραφία, η οποία σχεδιάζεται πάνω στο τοπογραφικό, φαίνονται η θέση του άξονα της χάραξης, τα άκρα του καταστρώματος της οδού, οι θέσεις των κορυφών και όλων των διατομών με τους αριθμούς τους, η χιλιομέτρηση, οι συντεταγμένες των κορυφών και των ενδιάμεσων πασσάλων των μεγάλων ευθυγραμμιών, όπως επίσης και τα στοιχεία τοποθέτησής τους πάνω στο έδαφος, τα στοιχεία των καμπυλών, οι θέσεις και τα υψόμετρα των υψομετρικών αφετηριών με τις εξασφαλίσεις τους, οι θέσεις, οι συντεταγμένες και τα υψόμετρα των κορυφών της πολυγωνικής όδευσης με τις εξασφαλίσεις τους, το εύρος κατάληψης της οδού και ενδείξεις των τεχνικών έργων που κατασκευάζονται. Με τον ίδιο τρόπο φαίνονται οι συναντήσεις με οδούς πάσης φύσεως, σιδηροδρομικές γραμμές, διώρυγες και τάφρους, υδραυλικά δίκτυα, αγωγούς πετρελαίου και ύδρευσης και ιδιαίτερες ενδείξεις για την μόρφωση της εικόνας της οδού.

 

β)β) Τα τεύχη των εδαφίων β έως ι)α) της παραγράφου 2 του άρθρου 135 της παρούσας.

β)γ) Τα τοπογραφικά διαγράμματα θέσεων των πάσης φύσεως τεχνικών έργων συντάσσονται για κάθε τεχνικό ιδιαίτερα ως αποσπάσματα από το όλο τοπογραφικό σε κλίμακα 1:500.

β)δ) Τα τεύχη των εδαφίων ι)γ) έως ι)η) της παραγράφου 2 του άρθρου 135 της παρούσας.

 

6. Υποβλητέα τεύχη.

 

Κατά την οριστική μελέτη υποβάλλονται τα παρακάτω τεύχη:

 

α) Γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:50.000 όπως στη μελέτη αναγνώρισης και προμελέτη με τις αναγκαίες συμπληρώσεις.

β) Τοπογραφικό σε κλίμακα 1:500.

γ) Οριζοντιογραφία που συντάσσεται πάνω στο τοπογραφικό (στην κλίμακά του) με πίνακα συντεταγμένων των βασικών στοιχείων της χάραξης, των κορυφών της πολυγωνικής όδευσης, των κορυφών της πολυγωνικής της χάραξης, των ενδιάμεσων πασσάλων μεγάλων ευθυγραμμιών και τυχόν άλλων απαιτούμενων χαρακτηριστικών σημείων.

δ) Μηκοτομή σε κλίμακα 1:1.000 για τα μήκη και 1:100 (ή και μικρότερη στην ανάγκη σε ψηλά ορύγματα και επιχώματα) για τα ύψη.

ε) Διατομές σε κλίμακα 1:100 (ή και μικρότερη για τα εδάφη που έχουν ισχυρές εγκάρσιες κλίσεις και για τα ψηλά ορύγματα και επιχώματα).

στ) Πίνακας χωματισμών.

ζ) Πίνακας επιφανειών επένδυσης πρανών επιχωμάτων με φυτικές γαίες, εκτός εάν αυτός περιλαμβάνεται στον πίνακα χωματισμών.

η) Πίνακας επιφανειών μόρφωσης πρανών βραχωδών ορυγμάτων ή για κανονικής λιθοδομής κατά περίπτωση, εκτός εάν αυτός περιλαμβάνεται στον πίνακα χωματισμών.

θ) Διάγραμμα και πίνακας κίνησης γαιών σε κλίμακα 1:2.000 για τα μήκη και πρόσφορη κλίμακα για τα ύψη-όγκους.

ι) Τοπογραφικά διαγράμματα θέσεων τεχνικών έργων ως αποσπάσματα από το όλο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500.

ι)α) Πίνακας πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

ι)β) Διαγράμματα οριογραμμών και ορατότητας στις καμπύλες σε πρόσφορες κλίμακες που καθορίζονται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή).

ι)γ) Αναλυτική τεχνική έκθεση με τα αντίγραφα των εντολών της αρμόδιας αρχής, της αναφοράς υποβολής της μελέτης, των σχετικών χαρτών, των τυπικών εφαρμοστέων διατομών, του διαγράμματος θέσεων λήψης δοκίμων υλικών, δανείων και αποθέσεων, των τοίχων αντιστήριξης ειδικών έργων, αγροτικών οδών που συναντώνται, αποσβέσεων επικλίσεων, τεχνικών έργων, της γενικής προμέτρησης εργασιών, του τιμολογίου, του προϋπολογισμού δαπάνης και λοιπών στοιχείων, όπως στο εδάφιο ι)η) της παραγράφου 2 του άρθρου 135 της παρούσας.

ι)δ) Τα στοιχεία μετρήσεων κ.λ.π. στο άρθρο 125 της παρούσας.

 

7. Εφαρμογή της οριστικής μελέτης οδού.

 

Η εργασία εφαρμογής της οριστικής μελέτης οδού σε περίπτωση κατά την οποία εκπονήθηκε με σύνταξη τοπογραφικών, εκτελείται μόνο κατόπιν ειδικής εντολής του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) πριν την έναρξη των έργων κατασκευής της οδού ή και μετά το πέρας των απαιτούμενων κατεδαφίσεων ή αποζημιώσεων και τον καθαρισμό της περιοχής των υπό εκτέλεση έργων (σε περιοχές πυκνοκατοικημένες), περιλαμβάνει δε τις ακόλουθες εργασίες:

 

α) Εγκατάσταση πρόσθετων κορυφών πολυγωνικής όδευσης και μόνιμων υψομετρικών αφετηριών, όπου οι υψομετρικές αφετηρίες που ήδη εγκαταστάθηκαν κατά το στάδιο της αποτύπωσης βρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης της οδού.

β) Ακριβής τοποθέτηση των κορυφών βάσει των συντεταγμένων των σε σχέση με την πολυγωνική όδευση (με εμπροσθοτομίες ή με πολικές ή με ορθογώνιες συντεταγμένες) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την οριστική μελέτη.

γ) Μέτρηση των γωνιών και των πλευρών της πολυγωνικής του άξονα της χάραξης που εγκαταστάθηκε έτσι και πασσάλωση του άξονα της οδού (αν είναι δυνατόν στις θέσεις των διατομών της οριστικής μελέτης) με χιλιομέτρηση και διπλή χωροστάθμηση των πασσάλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 135 της παρούσας.

δ) Εργασίες γραφείου για την παρουσίαση των παραπάνω εργασιών, δηλαδή σύνταξη οριζοντιογραφίας και μηκοτομής στην κλίμακα της οριστικής μελέτης.

 

8. Τρόπος επιμέτρησης προς πληρωμή.

 

Ως πληρωτέο στον Μελετητή μήκος οριστικής μελέτης ορίζεται το μελετημένο τμήμα της οδού σύμφωνα με τη μηκοτομή. Παραλλαγές της οριστικής μελέτης πληρώνονται μόνο εφόσον διατάχτηκαν με γραπτές εντολές του Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Η εργασία οριστικής μελέτης οδού πάνω σε υφιστάμενο τοπογραφικό ορίζεται ίση με το 65% της αμοιβής μεθόδου οριστικής μελέτης οδού στα άρθρα 134 και 135, η δε εργασία εφαρμογής της οριστικής μελέτης ορίζεται ίση με το 35% αυτής. Σε περίπτωση δασωμένου εδάφους η προσαύξηση που χορηγείται στην αμοιβή της οριστικής μελέτης θα είναι τα 3/4 της προσαυξήσεως με την οποία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών προσαυξάνεται η αμοιβή της οριστικής μελέτης που εκπονείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 134 και 135 της παρούσας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.