Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 149

Άρθρο 149: Αντικείμενο - Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την παρούσας καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης των μελετών οι οποίες αφορούν στη διαμόρφωση

 

α) από κυκλοφοριακής άποψης του αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου με αυτό της γειτνιάζουσας περιοχής του και

β) των δημοσίων συγκοινωνιών και των σταθμών και χώρων στάθμευσης,

 

και περιγράφονται οι υποχρεώσεις των μελετητών και οι σχέσεις τους με τους εργοδότες.

 

2. Οι κυκλοφοριακές μελέτες οδών, βασίζονται επί των μελετών οδοποιίας και συνδυάζονται με τα τεχνικά έργα των συγκοινωνιακών μελετών και με τις τοπογραφικές, κτηματολογικές και χαρτογραφικές μελέτες.

 

3. Σκοπός.

Οι κυκλοφοριακές μελέτες σκοπούν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων καθώς και μελλοντικών κυκλοφοριακών αναγκών κατά την εκπόνηση τους κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται η οικονομία, η ασφάλεια και η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση αυτών.

 

4. Ισχύοντες Κανονισμοί - Κατηγορίες μελετών

Οι κυκλοφοριακές μελέτες συντάσσονται βάσει των ισχυόντων εκάστοτε κανόνων της κυκλοφοριακής τεχνικής όπως ειδικότερα καθορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης, αναφέρονται δε στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

α) Κυκλοφοριακών κόμβων

β) Αστικών αρτηριών

γ) Υπεραστικών οδών

δ) Σημάνσεως οδών και κόμβων

ε) Φωτεινής σηματοδότησης κόμβων και οδικών αρτηριών

ζ) Ειδικών θεμάτων. Ως ειδικά θέματα χαρακτηρίζονται αυτά που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από τις πέντε πρώτες κατηγορίες.

 

5. Ειδικές επιμέρους μελέτες.

Εάν από τη φύση του υπό μελέτη έργου ή λόγω ειδικών συνθηκών καθίσταται επιβεβλημένη η σύνταξη ειδικής μελέτης, οι όροι εκπόνησης αυτής πρέπει να περιληφθούν στη σύμβαση ανάθεσης της κύριας μελέτης.

 

6. Προϋποθέσεις.

Για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη:

 

α) Στοιχεία για τον καθορισμό των κυκλοφοριακών αναγκών οι οποίες πρόκειται να αντιμετωπισθούν μέσω του υπό μελέτη έργου σταδιακά, μέχρι το έτος στόχο.

 

β) Στοιχεία από γενικότερη χωροταξική μελέτη εφόσον η κλίμακα και η φύση του έργου το απαιτούν.

 

7. Συμβάσεις κυκλοφοριακής μελέτης.

Οι συμβάσεις ανάθεσης των κυκλοφοριακών μελετών πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα όρους και επί των ακόλουθων θεμάτων:

 

α) Στον τρόπο συλλογής των κυκλοφοριακών στοιχείων και στην προθεσμία ολοκλήρωσης της συλλογής αυτής.

 

β) Στον τρόπο ελέγχου του μελετητή, κατά την περίπτωση που αυτός προβεί, με ίδια μέσα, σε κυκλοφοριακές μετρήσεις, έρευνες κ.λ.π.

 

γ) Πάνω σε τυχόν ειδικότερα στάδια υποβολής της προκαταρκτικής μελέτης με ιδιαίτερες παραπομπές στις οικείες διατάξεις του άρθρου 152 της παρούσας, ως προς την πραγματοποίηση ή την παράλειψη φάσεων εργασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.