Προεδρικό διάταγμα 59/95 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) τροποποιούνται ως εξής:

 

{1. Λέβητες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα οποία έχουν μεταφερθεί σε εθνικά πρότυπα, θεωρούνται ότι είναι σύμφωνοι με τις βασικές απαιτήσεις απόδοσης που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1, οι λέβητες αυτοί πρέπει να φέρουν τη σήμανση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, σημείο 1 και να συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

3. Οι συσκευές που διατίθενται στο εμπόριο μη συναρμολογημένες, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, πρέπει να φέρουν τη σήμανση και να συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ορίζει τις παραμέτρους που επιτρέπουν, μετά τη συναρμολόγηση των συσκευών αυτών, να επιτυγχάνονται οι βαθμοί απόδοσης του άρθρου 5 παράγραφος 1.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

{4. Η σήμανση πιστότητας προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και προς άλλες διατάξεις σχετικές με τη χορήγηση της σήμανσης , καθώς και οι προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι ενδείξεις επιτίθενται επί των λεβήτων και συσκευών κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Απαγορεύεται η επίθεση επί των προϊόντων αυτών οποιασδήποτε σήμανσης που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους τρίτους ως προς τη σημασία ή τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης . Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στους λέβητες και συσκευές υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση .

 

3. Στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{5.α. Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης που διαπιστώνεται, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήμανση και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλονται στο άρθρο 9 (Κυρώσεις).

 

β. Εάν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί η απόσυρσή του από την αγορά και ενημερώνεται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη}.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.