Προεδρικό διάταγμα 59/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) τροποποιούνται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται να διατίθενται ελεύθερα στην αγορά και να λειτουργούν συσκευές και λέβητες που είναι σύμφωνοι προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και φέρουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σήμανση που υποδηλώνει την πιστότητα προς το σύνολο των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες για την εκτίμηση της πιστότητάς τους που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις.

 

2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά λεβήτων, οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και δεν έχουν εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σήμανση .}

 

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{4. α) Όταν οι λέβητες καλύπτονται από άλλες οδηγίες οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση , η σήμανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα των εν λόγω λεβήτων προς τις διατάξεις και των άλλων αυτών οδηγιών.

 

β) Εάν ωστόσο μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση υποδηλώνει την πιστότητα μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτούς τους λέβητες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.