Προεδρικό διάταγμα 335/93

ΠΔ 335/1993: Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1992/42/ΕΟΚ της 21-05-1992 (L 167/1992)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 335/1993: Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1992/42/ΕΟΚ της 21-05-1992 (L 167/1992), (ΦΕΚ 143/Α/1993), 02-09-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984), καθώς και του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 372/1976 Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΦΕΚ 166/Α/1976).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1935/1992 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 726/Β/1992).

 

6. Την υπ' αριθμόν 2009/1993 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 365/Β/1993).

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 311/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10Α

Άρθρο 11

 

Παράρτημα I: Σήμανση πιστότητας CE και πρόσθετες ειδικές σημάνσεις

Παράρτημα II: Απονομή των σημάτων ενεργειακής απόδοσης

Παράρτημα ΙΙΙ: Ενότητα Β: Εξέταση τύπου ΕΚ

Παράρτημα IV: Ενότητα Γ: πιστότητα προς τον τύπο

Παράρτημα V: Βασικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση των οργανισμών

 

Άρθρο 12

 

Στον Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος Διατάγματος.

 

Μύκονος, 16-08-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.