Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρηματοδότηση και οικονομική ικανότητα του εργολήπτη μπορεί κατά γενικό κανόνα να αποδειχθεί με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις.

 

β. Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών της επιχείρησης, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εργολήπτης.

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και τον κύκλο εργασιών της, όσον αφορά την εκτέλεση έργων κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών.

 

2. Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ποιο ή ποια δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά, εκτός των αναφερομένων στα στοιχεία α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να προσκομισθούν.

 

3. Αν ο εργολήπτης για βάσιμο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική του ικανότητα προσκομίζοντας οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.