Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η απόδειξη των τεχνικών ικανοτήτων του εργολήπτη μπορεί να συναχθεί:

 

α. Από τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή των στελεχών της επιχείρησης και ιδίως των υπευθύνων για την εκτέλεση των έργων.

 

β. Από τον κατάλογο των εκτελεσθέντων έργων κατά την τελευταία πενταετία, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των πιο σημαντικών έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί έντεχνα και αν περαιώθηκαν κανονικά. Αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί η απευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στην αναθέτουσα αρχή, από την αρμόδια Αρχή που τα εξέδωσε.

 

γ. Από υπεύθυνη δήλωση για τα τεχνικά μέσα, τον μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό που έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση των έργων.

 

δ. Από υπεύθυνη δήλωση για το μέσον ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.

 

ε. Από υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες, που μπορεί να διαθέσει ο εργολήπτης για την κατασκευή του έργου, ανεξάρτητα αν ανήκουν ή όχι στην επιχείρηση.

 

2. Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών ποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.