Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις ανοικτές δημοπρασίες η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

 

α. Την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

β. Την επιλεγείσα διαδικασία δημοπράτησης,

 

γ. (1) Τον τόπο εκτέλεσης και την γενική περιγραφή του έργου καθώς και την φύση και έκταση των εργασιών που θα εκτελεστούν.

(2) Αν η εργολαβία υποδιαιρείται σε διάφορα υποσύνολα, την τάξη μεγέθους κάθε υποσυνόλου και την τυχόν δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο αυτών.

(3) Αν η προκήρυξη αφορά σύμβαση, η οποία εκτός από την τυχόν εκτέλεση έργων έχει ως αντικείμενο και την εκπόνηση μελετών, μόνο τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, για να κατανοήσουν οι εργολήπτες το αντικείμενο της σύμβασης και να υποβάλλουν ανάλογες προσφορές.

 

δ. Την προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου.

 

ε. Την διεύθυνση της υπηρεσίας που συνάπτει την σύμβαση.

 

στ. Την διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα συμβατικά τεύχη και τυχόν πρόσθετα έγγραφα, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση των στοιχείων αυτών καθώς και το ύψος και τους όρους πληρωμής του ποσού, το οποίο πρέπει ενδεχομένως να καταβληθεί για την λήψη των εγγράφων αυτών.

 

ζ. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

η. Τα πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών, καθώς και την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της αποσφραγίσεως.

 

θ. Τις πληροφορίες περί των τυχόν απαιτουμένων από τις Αναθέτουσες Αρχές εγγυήσεων και λοιπών εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής.

 

ι. Τους ουσιώδεις όρους που αφορούν την χρηματοδότηση και τις πληρωμές ή τις σχετικές διατάξεις στις οποίες οι όροι αυτοί περιέχονται.

 

ι)α. Την ιδιαίτερη νομική μορφή την οποία ενδεχομένως οφείλει να περιβληθεί η κοινοπραξία των εργοληπτών, στους οποίους θα ανατεθεί η κατασκευή του έργου.

 

ι)β. Τις ελάχιστες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους εργολήπτες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25, για να θεωρήσουν την προσφορά τους κανονική.

 

ι)γ. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίον κάθε προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.

 

2. Στις ανοικτές δημοπρασίες η προκήρυξη συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που διαλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.