Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙΙΙ: Υποδείγματα προκήρυξης συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανοικτές Διαδικασίες

 

1. Όνομα και διεύθυνση της υπηρεσίας που συνάπτει τη σύμβαση (άρθρο 16, 1)ε).

 

2. Εκλεγείσα διαδικασία δημοπράτησης (άρθρο 16, 1)β).

 

3. α. Τόπος εκτέλεσης του έργου (άρθρο 16, 1)γ).

β. Φύση και έκταση των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Γενική περιγραφή έργου (άρθρο 16, 1)γ).

γ. Αν η εργολαβία υποδιαιρείται σε διάφορα υποσύνολα, τάξη μεγέθους κάθε υποσυνόλου και δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο αυτών (άρθρο 16, 1)γ).

δ. Πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης και την εκπόνηση μελετών (άρθρο 16, 1)γ).

 

4. Τυχόν τασσόμενη προθεσμία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 16, 1)δ)

 

5. α. Όνομα και διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα συμβατικά τεύχη και τα τυχόν πρόσθετα έγγραφα (άρθρο 16, 1)στ).

β. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για χορήγηση των εγγράφων αυτών (άρθρο 16, 1)στ).

γ. Ύψος και όροι πληρωμής του ποσού, το οποίο πρέπει ενδεχομένως να καταβληθεί για τη λήψη των εγγράφων αυτών (άρθρο 16, 1)στ)

 

6. α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (άρθρο 16, 1)ζ).

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές (άρθρο 16, 1)ζ).

γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές (άρθρο 16, 1)ζ).

 

7. α. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών (άρθρο 16, 1)η).

β. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών (άρθρο 16, 1)η).

 

8. Εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται (άρθρο 16, 1)θ).

 

9. Ουσιώδεις όροι, που αφορούν τη χρηματοδότηση και τις πληρωμές ή οι σχετικές διατάξεις στις οποίες οι όροι αυτοί αναγράφονται (άρθρο 16, 1)ι).

 

10. Νομική μορφή, την οποία ενδεχομένως οφείλει να περιβληθεί η κοινοπραξία των εργοληπτών, στους οποίους ανατίθεται η σύμβαση (άρθρο 16, 1)ι)α).

 

11. Ελάχιστες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν οι εργολήπτες (άρθρο 16, 1)ι)β).

 

12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίον ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (άρθρο 16, 1)ι)γ).

 

13. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Κριτήρια διαφορετικά από αυτό της χαμηλότερης τιμής αναφέρονται, όταν δεν μνημονεύονται στα συμβατικά τεύχη και αν είναι δυνατόν κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας (άρθρο 28).

 

14. Άλλες πληροφορίες.

 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης (άρθρο 16, 1)α).

 

2. Κλειστές διαδικασίες.

 

1. Όνομα και διεύθυνση της υπηρεσίας που συνάπτει τη σύμβαση (άρθρο 17, 1)α).

 

2. Επιλεγείσα διαδικασία δημοπράτησης (άρθρο 17, 1)α).

 

3. α. Τόπος εκτέλεσης του έργου (άρθρο 17, 1)α).

β. Φύση και έκταση των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Γενική περιγραφή έργου (άρθρο 17, 1)α).

γ. Αν η εργολαβία υποδιαιρείται σε διάφορα υποσύνολα, τάξη μεγέθους κάθε υποσυνόλου και δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο αυτών (άρθρο 17, 1)α).

δ. Πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης όταν η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης και την εκπόνηση μελετών (άρθρο 17, 1)α).

 

4. Τυχόν τασσόμενη προθεσμία εκτέλεσης του έργου (άρθρο 17, 1)α).

 

5. Νομική μορφή, την οποία ενδεχομένως οφείλει να περιβληθεί η κοινοπραξία των εργοληπτών, στους οποίους ανατίθεται η σύμβαση (άρθρο 17, 1)α).

 

6. α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 17, 1)β).

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν οι αιτήσεις συμμετοχής (άρθρο 17, 1)β).

γ. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις συμμετοχής (άρθρο 17, 1)β).

 

7. Ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας αποστολής των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών (άρθρο 17, 1)γ).

 

8. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εργολήπτη καθώς και ελάχιστες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, που απαιτούνται απ' αυτόν (άρθρο 17, 1)δ).

 

9. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 20 παράγραφος δ).

 

10. Άλλες πληροφορίες.

 

11. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης (άρθρο 17, 1)α).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.