Υγειονομική διάταξη 9900/74 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Καθαριότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χώροι αποχωρητηρίων και των προθαλάμων των δέον να διατηρούνται εις καλήν κατάστασιν συντηρήσεως και καθαροί, εις τρόπον ώστε να υφίστανται υγιεινές συνθήκες και να είναι αυτοί απηλλαγμένοι ρύπων, οσμών, μυγών και λοιπών εντόμων. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, ως και οι νιπτήρες, δέον να διατηρούνται απολύτως καθαρές. Ο καθαρισμός τούτων θα τελείται δια παντός πρόσφορου απορρυπαντικού μέσου, με μέριμνα ειδικώς προς τούτο οριζομένου υπαλλήλου, απαγορευόμενης της χρησιμοποιήσεως δια τον σκοπόν αυτόν του απασχολουμένου με την παρασκευή ή προσφορά φαγητών ή την συσκευασία ή πώληση τροφίμων και ποτών προσωπικού. Εις εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις επί καταστημάτων μικράς κινήσεως, είναι δυνατόν να επιτραπεί ο καθαρισμός των αποχωρητηρίων υπό του προσωπικού τούτου, υπό την απαραίτητον προϋπόθεση ότι κατά την εργασίαν ταύτη θα χρησιμοποιείται ειδικώς δια τον σκοπόν αυτόν προοριζομένη ενδυμασία (φόρμα) ανοικτού χρώματος και ελαστικά χειρόκτια. Η ενδυμασία αυτή θα διατηρείται καθαρά και θα φυλάσσεται εις ίδιον χώρο, εντός ερμαρίου, τα δε χειρόκτια θα πλύνονται μετά πάσαν χρήσιν, εφόσον ευρίσκονται ταύτα εισέτι επί των χειρών και είτα θα τοποθετούνται εντός δοχείου περιέχοντος διάλυμα αντισηπτικού.

 

2. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων δέον να απολυμαίνονται καθ' εκάστην, μετά την πλύση τούτων, δια διαλύματος ενός των κυκλοφορούντων εγκεκριμένων αντισηπτικών. Προκειμένου περί ξενοδοχείων πολυτελείας μεθ' εκάστην απολύμανση θα σφραγίζεται το κάλυμμα και η λεκάνη δι' επικολλήσεως επ' αυτών ταινίας με την ένδειξιν ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ, ήτις θ' αποκολλάται εκάστοτε υπό του πελάτου.

 

3. Τα κοινόχρηστα Κοινοτικά, Δημοτικά κ.λ.π., αποχωρητήρια και ουρητήρια δέον να πληρούν τους όρους της παρούσης Υγειονομικής Διατάξεως και να τηρούνται καθαρά με μέριμνα των νομέων Κοινοτήτων ή Δήμων ή λοιπών Οργανισμών. Ταύτα θα απολυμαίνονται δις της ημέρας.

 

4. Απαγορεύεται η χρήσις των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων και δι' άλλους σκοπούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 54 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.