Υγειονομική διάταξη 9900/74 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζουμε τον ελάχιστον αριθμόν των απαιτουμένων αποχωρητηρίων, κατά περίπτωσιν ως κάτωθι:

 

1. Δια καταστήματα εξυπηρετούντα καθήμενους πελάτες αμφοτέρων των φύλλων:

 

Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων

Αριθμός απαιτουμένων αποχωρητηρίων και ουρητηρίων

α) Μέχρις 20

1 αποχωρητήριον μικτής χρήσης (αρρένων + θηλέων)

β) Από 21 έως 100

2 αποχωρητήρια (1 αρρένων + 1 θηλέων)

γ) Από 101 έως 150

3 αποχωρητήρια (1 αρρένων + 2 θηλέων)

δ) Από 151 έως 200

4 αποχωρητήρια (2 αρρένων + 2 θηλέων)

ε) Από 201 έως 300

5 αποχωρητήρια (2 αρρένων + 3 θηλέων) και 1 ουρητήριο

στ) Από 301 έως 500

6 αποχωρητήρια (3 αρρένων + 3 θηλέων) και 2 ουρητήρια

ζ) 501 και άνω, ανά 500 άτομα

3 αποχωρητήρια (1 αρρένων + 2 θηλέων) και 1 ουρητήριον επιπλέον

 

2. Δια καταστήματα εξυπηρετούντα καθήμενους πελάτες ενός μόνο φύλου.

 

Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων

Αριθμός απαιτουμένων αποχωρητηρίων

α) Μέχρι 40

1 αποχωρητήριον

β) Από 41 έως 100

2 αποχωρητήρια

γ) Από 101 έως 150

3 αποχωρητήρια

 

Προκειμένου περί καταστημάτων εξυπηρετούντων μόνον άρρενες, τα πέραν των τριών αποχωρητήρια, δύνανται να αντικατασταθούν κατά το εν τρίτον και επί του συνολικού αριθμού τούτων, δι' ουρητηρίων.

 

3. Δια το προσωπικόν, το εργαζόμενο εις πάσης φύσεως επιχειρήσεις ως στο προηγούμενο άρθρο εξαιρουμένων των εν τη παράγραφο 6 του παρόντος αναφερομένων τοιούτων.

 

Αριθμός απασχολουμένων ατόμων

Αριθμός απαιτουμένων αποχωρητηρίων

α) Μέχρι 10

1 αποχωρητήριον

β) 11 έως 50

2 αποχωρητήρια

γ) 51 έως 75

3 αποχωρητήρια

δ) 76 έως 100

4 αποχωρητήρια

ε) 101 και άνω, ανά 40 άτομα 1 αποχωρητήριον επιπλέον

 

Εφόσον το απασχολούμενο προσωπικόν είναι αμφοτέρων των φύλων, μέρος του αριθμού των αποχωρητηρίων τούτων, πλην της περίπτωσης (α), καθ' ην το εν αποχωρητήριον θα είναι μικτής χρήσεως (άρρενες + θήλεις), θα προορίζεται δι' άρρενες, τα δε λοιπά δια θήλεις, λαμβανομένης εν προκειμένω υπ' όψει της σχέσεως του αριθμού των εργαζομένων αρρένων προς εκείνον των θηλέων. Τα πέραν των τριών αποχωρητήρια αρρένων δύνανται ν' αντικατασταθούν κατά το εν τρίτον, επί του συνολικού αριθμού τούτων, δι' ουρητηρίων.

 

Εις καταστήματα περί ων οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η ύπαρξις αποχωρητηρίων προσωπικού, εάν τα σε αυτά απασχολούμενα άτομα δεν υπερβαίνουν τα πέντε. Πέραν του ορίου τούτου, ο αριθμός των απαιτουμένων αποχωρητηρίων προσωπικού, καθορίζεται συμφώνως τ' ανωτέρω.

 

4. Προκειμένου περί πρακτορείου και σταθμών αυτοκινήτων και σιδηροδρόμων ως και επί καταστημάτων μεγάλης κινήσεως, κειμένων εις συγκοινωνιακούς κόμβους και προσφερόντων φαγητά ή γλυκίσματα και αναψυκτικά (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.) εις διερχόμενους ταξιδιώτες, ο αριθμός των αποχωρητηρίων θα ανέρχεται τουλάχιστον εις εξ, ανά έκαστον φύλον, δυνάμενος ν' αυξηθεί κατά την κρίσιν της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αναλόγως των τοπικών συνθηκών.

 

5. Επί λουτρών, ως και λοιπών λουτρικών εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών, δέον ν' αντιστοιχεί εν αποχωρητήριον ανά 5 λουτήρας, επί εγκαταστάσεων δε θαλασσίων λουτρών, θα υπάρχει επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων.

 

6. Προκειμένου περί επιχειρήσεων και ιδρυμάτων, δημοσίων ή ιδιωτικών, συγκεντρώσεως ή διαβιώσεως ανθρώπων, δέον όπως κατά τον καθορισμό του απαιτουμένου αριθμού αποχωρητηρίων, λαμβάνονται υπ' όψει και οι τυχόν υφιστάμενες περί τούτων ειδικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 54 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.