Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Καταστήματα πωλήσεως κατοικίδιων ζώων και ωδικών και παραδείσιων πτηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λειτουργία των καταστημάτων πωλήσεως κατοικίδιων ζώων ή ωδικών και παραδείσιων πτηνών, απαιτείται άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χορηγούμενη ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας και θα πληρούνται οι κατωτέρω υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις:

 

α) Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής και θα πληρεί και τους άλλους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εμβαδού αίθουσας διατηρήσεως και πωλήσεως 15 m2 τουλάχιστον. Ο χώρος θα είναι χαρακτηρισμένος από την αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας, ως χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα.

 

β) Το δάπεδο θα είναι αδιαπότιστο και λείο, με κατάλληλη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, με σιφόνι, για τον εύκολο καθαρισμό του και το ξέπλυμα με νερό. Δεν επιτρέπεται η χρήση δαπέδων από ξύλο.

 

γ) Οι τοίχοι μέχρι 2 m ύψος θα έχουν επιφάνειες αδιαπότιστες και λείες (ελαιοχρωματισμένες, κατόπιν επεξεργασίας ή επενδυμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης). Πάνω από το ύψος αυτό οι επιφάνειες των τοίχων, καθώς και της οροφής, θα ασβεστώνονται τακτικά, ώστε να διατηρούνται καθαρές.

 

δ) Θα υπάρχει ύδρευση από το δίκτυο ύδρευσης της πόλεως, ή εν ελλείψει, από πηγή ή πηγάδι που θα ελέγχονται από υγειονομικής πλευράς, καθώς και σύστημα αποχέτευσης συνδεόμενο με το αποχετευτικό δίκτυο, ή εν ελλείψει, με νόμιμο βόθρο.

 

ε) Απαραίτητα θα υπάρχει αποχωρητήριο, το οποίο θα πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Γ1/9900/1974 (ΦΕΚ 1266/Β/1974) Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

στ) Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των περιοίκων από τους θορύβους των ζώων ή τω πτηνών (διπλές πόρτες εισόδου, κλειστά παράθυρα, χρήση άλλων ηχομονωτικών υλικών).

 

ζ) Η κόπρος των ζώων ή πτηνών και τα απορρίμματα θα φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία που θα κλείνουν ερμητικά με κάλυμμα ή σε κατάλληλες πλαστικές σακούλες. Γενικά, στα ανωτέρω καταστήματα, θα τηρείται απόλυτη καθαριότητα.

 

Αν από τις Διατάξεις τυχόν υπάρχουσας σχετικής Νομοθεσίας, άλλου Κρατικού φορέα, προβλέπονται πρόσθετοι, ή και αυστηρότεροι, από τους ανωτέρω περιγραφόμενους όροι, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων πωλήσεως κατοικίδιων ζώων ή ωδικών και παραδείσιων πτηνών, θα λαμβάνονται υπόψη και οι Διατάξεις αυτές.

 

2. Για την απόκτηση της άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει, στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος σε τρία αντίτυπα, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραγράφου 2 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, σε χώρο του οποίου θα λειτουργήσει το κατάστημα.

 

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία προκύπτει ότι ο χώρος, όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα, είναι χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα.

 

δ) Οποιοδήποτε, έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση από τον αιτούντα του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα.

 

ε) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 13 (πλέον 12) του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 παράβολο, όπως αναπροσαρμόστηκε μεταγενέστερα.

 

στ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Νομοθεσία.

 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει, ή σε περίπτωση αρνήσεως αυτού (του διαχειριστή), του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα, στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λ.π.) επιτρέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της Υ1Β/6020/1993 (ΦΕΚ 94/Β/1993) όμοιας.

 

η) Αν το κατάστημα θα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο, την προβλεπόμενη από το άρθρο 15 παράγραφος 5 εδάφιο β' της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.

 

θ) Βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το επιτρεπόμενο ύψος καταστήματος σε οικοδομή που αναφέρθηκε κατά το χρόνο που δεν ίσχυαν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρο 51 παράγραφος 2)γ της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης).

 

ι) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, κατά την κρίση του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως αρμόδιου για τον έλεγχο εφαρμογής άλλων Νομοθεσιών (απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, κ.α.) ή της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, το οποίο θα διευκολύνει τον Υγειονομικό Έλεγχο.

 

3. Η διαδικασία εκδόσεως της άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι η οριζόμενη από το άρθρο 8 της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης.

 

4. Γενικά για τα καταστήματα πωλήσεως κατοικίδιων ζώων ή ωδικών και παραδείσιων πτηνών έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 9 και 11 της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.