Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Προσφυγή κατά γνωμοδοτήσεων Πρωτοβάθμιων Επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά της γνωμοδοτήσεως της πρωτοβάθμιας επιτροπής, για την μη έγκριση χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως ή της άδειας λειτουργίας πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος, μπορεί εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ημέρα επιδόσεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, να υποβάλει προσφυγή, στη δευτεροβάθμια Επιτροπή, μέσω του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την ανωτέρω προσφυγή, ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει και όλα τα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά, που του είχαν επιστραφεί με την προσβαλλόμενη γνωμοδότηση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής. Ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία την προσφυγή, μαζί με ολόκληρο το φάκελλο με τα σχέδια και τα λοιπά δικαιολογητικά.

 

2. Η Υγειονομική Υπηρεσία, στη συνέχεια, αναθέτει την κρίση της προσφυγής την δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία οφείλει, μεταξύ άλλων, να εξετάσει, αν πράγματι υπάρχουν οι λόγοι, στους οποίους είχε στηριχθεί η γνωμοδότηση, της πρωτοβάθμιας Επιτροπής και γενικά αν συντρέχουν οι απαραίτητοι όροι και λοιπές προϋποθέσεις, για την έγκριση χορηγήσεως της άδειας ιδρύσεως των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή για την έγκριση χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας κατά περίπτωση, που θα καθορίζουν, η παρούσα Υγειονομική Διάταξη και η εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, που πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς παρεκκλίσεις.

 

Μετά τη διενέργεια του ελέγχου η δευτεροβάθμια Επιτροπή γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της αιτουμένης άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, και συντάσσει Πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών, όπου καταχωρούνται και τα Πρακτικά των πρωτοβάθμιων Επιτροπών, κατ' αύξοντα αριθμό και υπογράφεται κάθε φορά, όπως όλα τα αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών, από τα μέλη της Επιτροπής.

 

3. Το κατά τα ανωτέρω συντασσόμενο Πρακτικό της δευτεροβάθμιας Επιτροπής υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 1579/1985, στον οικείο Νομάρχη, ο οποίος, μέσω της Υγειονομικής Υπηρεσίας, θα επιστρέφει στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 της παρούσας, κατά περίπτωση, μαζί με το Πρακτικό της δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε ένα αντίγραφο εφόσον η γνωμοδότηση είναι θετική ή σε δύο αντίγραφα, αν η γνωμοδότηση είναι αρνητική. Ακολούθως ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκδίδει την άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας, κατά περίπτωση, της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκατάστασης, την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και του επιστρέφει και μία σειρά, ανάλογα με την χορηγούμενη άδεια, σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών, θεωρημένα από τα μέλη της δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Αντίθετα αν δεν εγκριθεί η άδεια ιδρύσεως ή λειτουργίας, κατά περίπτωση, ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιδίδει στον ενδιαφερόμενο το ένα από τα δύο αντίγραφα του πρακτικού της δευτεροβάθμιας Επιτροπής, με αποδεικτικό επιδόσεως, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που είχε υποβάλλει με την προσφυγή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.