Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πτηνοτροφική και κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το σύνολο εγκαταστάσεων και γηπέδων, συνήθως περιορισμένων μέσα σε περίφραξη, που εξυπηρετούν την πτηνοτροφική και κτηνοτροφική επιχείρηση.

 

Χοιροστάσιο είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και γηπέδων, που εξυπηρετούν την χοιροτροφική επιχείρηση.

 

Χοιροστάσιο αναπαραγωγής είναι αυτό, στο οποίο εκτρέφονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, περισσότερες από δύο χοιρομητέρες για την παραγωγή χοιριδίων.

 

Χοιροστάσιο παχύνσεως είναι αυτό, στο οποίο εκτρέφονται για πάχυνση περισσότερα από δέκα (10) χοιρίδια συγχρόνως.

 

Τα χοιροστάσια αποτελούνται από μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, συνήθως περιορισμένα προαύλια, περιφραγμένα γήπεδα, κοπροδεξαμενές ή κοπροσωρούς και εγκαταστάσεις παρασκευής και αποθηκεύσεως τροφών.

 

Βουστάσιο γαλακτοπαραγωγής είναι αυτό, που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή γάλακτος και, κατά δεύτερο λόγο, την παραγωγή μόσχων παχύνσεως.

 

Βουστάσιο παχύνσεως είναι αυτό, που έχει βασική επιδίωξη την πάχυνση μόσχων.

 

Βουστάσιο αγελάδων κρεατοπαραγωγής είναι αυτό που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή μόσχων για πάχυνση (εκτρέφονται κυρίως σε βοσκές).

 

Βουστάσιο μικτής κατευθύνσεως είναι αυτό που έχει επιδίωξη την παραγωγή γάλακτος και κρέατος.

 

Τα βουστάσια αποτελούνται από μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

 

Τα βουστάσια γαλακτοπαραγωγής, συνήθως, αποτελούνται από στάβλους, χώρους αρμέγματος, απομονωτήρια ασθενών ζώων, κοπροσωρούς ή κοπροδεξαμενές, αποθήκες τροφών, προαύλια κ.λ.π. Τα άλλα βουστάσια, συνήθως, αποτελούνται από στάβλους, προαύλια, αποθήκες ζωοτροφών, κοπροσωρούς ή κοπροδεξαμενές και λοιπούς χώρους ανάλογα με την επιδίωξή τους.

 

Αγελάδες ελευθέρας βοσκής είναι, κυρίως, οι αγελάδες που προορίζονται μόνο για την παραγωγή μοσχαριών για πάχυνση. Το γάλα τους χρησιμοποιείται μόνο για τη διατροφή των μοσχαριών τους. Οι αγελάδες αυτές βρίσκονται στα βοσκοτόπια για επτά (7) περίπου μήνες (Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο). Το υπόλοιπο διάστημα οδηγούνται στα χειμαδιά, όπου εκτρέφονται σε σταυλικές εγκαταστάσεις κυρίως τη νύχτα.

 

Ποιμνιοστάσιο (προβατοστάσιο ή αιγοστάσιο κατά περίπτωση) είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και περιφραγμένων γηπέδων (όχι βοσκές) που εξυπηρετούν την προβατοτροφική ή αιγοτροφική επιχείρηση.

 

Τα ποιμνιοστάσια συνήθως αποτελούνται από καλυμμένους χώρους, μεγάλα προαύλια, κοπροσωρούς, αρμεκτήρια και χώρους διατηρήσεως του νωπού γάλακτος. Τα αρμεκτήρια και οι χώροι διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα είναι κτίρια μόνιμης κατασκευής, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση τα ποιμνιοστάσια που ιδρύονται και λειτουργούν σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες παραχωρούνται νομίμως για τον σκοπό αυτό από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό των αρμεκτηρίων και χώρων διατηρήσεως του νωπού γάλακτος θα ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές ή άλλες Διατάξεις, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου.

 

Ημισταυλισμένη αιγοτροφία και προβατοτροφία είναι εκείνη που οι ανάγκες διατροφής των εκτρεφομένων ζώων καλύπτονται από ζωοτροφές που τους χορηγούνται κυρίως στο στάβλο.

 

Ποιμενική μη μετακινούμενη αιγοτροφία και προβατοτροφία είναι αυτή της οποίας η έδρα της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους οι δε ανάγκες των ζώων σε τροφή καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος με τη βοσκή, ενώ συμπληρωματικά τους χορηγούνται ζωοτροφές και στο στάβλο, όπου σταβλίζονται κατά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Ποιμενική μετακινούμενη αιγοτροφία και προβατοτροφία είναι εκείνη κατά την οποία τα ζώα μεταφέρονται, ανάλογα με την εποχή, σε χειμερινούς ή θερινούς βοσκότοπους. Τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε στάβλους κατά τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών, το χειμώνα και σε ανοιχτούς πρόχειρα περιφραγμένους χώρους (μαντριά) το καλοκαίρι.

 

Πτηνοτροφείο είναι το σύνολο των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις (θάλαμοι πτηνών, αποθήκες τροφών κ.λ.π.) και τυχόν περιφραγμένων γηπέδων, που εξυπηρετούν την πτηνοτροφική επιχείρηση.

 

Πτηνοτροφείο αναπαραγωγής είναι αυτό, που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή αυγών για εκκολάψεις νεοσσών ορνίθων, ινδιάνων, παπιών, χηνών και λοιπών πτηνών, συμπεριλαμβανομένων και των φερομένων ως θηραμάτων (πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια κ.λ.π.).

 

Πτηνοτροφείο αβγοπαραγωγής είναι αυτό που έχει βασική επιδίωξη την παραγωγή των αυγών καταναλώσεως ορνίθων ή άλλων πτηνών.

 

Εκκολαπτήρια είναι οι εγκαταστάσεις, στις οποίες γίνεται η επώαση αυγών και η εκκόλαψη νεοσσών.

 

Κονικλοτροφείο είναι το σύνολο των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις, και περιφραγμένων γηπέδων, που εξυπηρετούν την επιχείρηση αναπαραγωγής και παχύνσεως κουνελιών. Τα συστηματικά κονικλοτροφεία διαθέτουν μόνο κλειστούς χώρους (κτίρια) με κλωβοστοιχίες, κοπροσωρούς ή κοπροδεξαμενές.

 

Ελεύθερος σταυλισμός ζώων είναι ο τρόπος διατηρήσεως των ζώων μιας εκμετάλλευσης, χωρίς πρόσδεση ή ατομικό περιορισμό, αλλά με περιορισμό καθ' ομάδες, εντός περιφραγμένων χώρων καλυμμένων ή ακαλύπτων. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για τα βοοειδή.

 

Περιορισμένος σταυλισμός ζώων είναι ο τρόπος διατηρήσεως των ζώων μιας εκμετάλλευσης, με πρόσδεση ή ατομικό περιορισμό συνήθως εντός κλειστών στάβλων. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται, κατά κύριο λόγο, για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, στις οποίες συνήθως διατίθεται και περιφραγμένο προαύλιο, για άσκηση.

 

Ιπποστάσιο είναι το σύνολο των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις (σταύλοι, περιφραγμένο προαύλιο), στις οποίες σταβλίζονται μόνοπλα ζώα κάθε είδους (ίπποι, όνοι, ημίονοι) και κατηγορίας (αναπαραγωγής, δρομώνων, αθλήσεως, ιππασίας και εργασίας).

 

Στις εγκαταστάσεις του ιπποστασίου περιλαμβάνονται και οι κοπροδεξαμενές ή κοπροσωροί, αποθήκες ζωοτροφών, σαγής κ.λ.π.

 

Τα ιπποστάσια, ανάλογα με την κατηγορία των σταυλιζόμενων σ' αυτά μονόπλων ζώων, διακρίνονται σε:

 

α. Ιπποστάσια αναπαραγωγής (ιπποφορβεία)

β. Ιπποστάσια δρομώνων ίππων (ιπποδρόμου)

γ. Ιπποστάσια ίππων αθλήσεως ή ιππασίας

δ. Ιπποστάσια μονόπλων ζώων εργασίας

 

Οικόσιτα ζώα και πτηνά καλούνται τα ολιγάριθμα ζώα και πτηνά, συνήθως περισσότερα από ένα είδος, που κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας αγροτικής οικογένειας σε γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και αυγά.

 

Θήραμα γενικά είναι κάθε άγριο ζώο ή πτηνό, που ζει σε κατάσταση ελευθερίας και αποτελεί αντικείμενο κυνηγίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δασικού Κώδικα, ανεξάρτητα από το αν είναι βρώσιμο ή όχι περιέρχεται δε σ' εκείνον που θα το φονεύσει (λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα, ελαφίδες, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες και τα όμοια), καθώς και ορισμένα γουνοφόρα και λοιπά ζώα.

 

Λοιπά είδη άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, είναι οι κροκόδειλοι, χελώνες, σκώληκες, φίδια, σαλιγκάρια κ.λ.π.

 

Ειδικότερα για την εφαρμογή της παρούσας, ως θηράματα ή αποκαλούμενα θηράματα ή λοιπά είδη άγριας πανίδας εννοούνται τα αντίστοιχα είδη των προαναφερόμενων ζώων ή πτηνών, τα οποία εκτρέφονται και αναπαράγονται είτε ως εξημερωμένα σε περιορισμένους ή ελεύθερους σταυλισμούς (εκτροφεία), είτε ως ημιάγρια σε μεγάλες περιφραγμένες εκτάσεις (εκτροφεία θηραμάτων και λοιπών ειδών άγριας πανίδας ελευθέρας βοσκής), χωρίς κανένα περιορισμό. Τα εκτρεφόμενα ζώα σε εκτροφεία θηραμάτων αποτελούν κυρίως αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγίου.

 

Σύστημα διαθέσεως λυμάτων ή αποβλήτων πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καλείται το σύνολο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαθέσεως αυτών, σε εγκεκριμένους αποδέκτες.

 

Εσχαρωτό δάπεδο είναι το δάπεδο (όλο ή τμήμα του) των χώρων στους οποίους διατηρούνται τα ζώα ή τα πτηνά, με μορφή εσχάρας ξύλινης, μεταλλικής ή από σκυρόδεμα και έχει σκοπό την αποφυγή του συχνού καθαρισμού για την αποκομιδή της κόπρου (η κόπρος από μόνη της ή με τα ποδοπατήματα των ζώων, περνάει από τα ανοίγματα της εσχάρας κάτω απ' αυτή, σε ειδικό λάκκο - αποθήκη ή σε αγωγό).

 

Υγρά απόβλητα είναι το μείγμα, το οποίο δύναται να περιέχει κόπρο, ούρα, νερό και ενδεχομένως μέρος της στρωμνής (άχυρα κ.λ.π.) και το οποίο βρίσκεται σε υγρή ή ρευστή κατάσταση.

 

Στερεά κόπρος είναι η κόπρος, ενδεχομένως και μέρος της στρωμνής (άχυρα κ.λ.π.) με πιθανώς ελάχιστα ούρα ή νερά, καθώς επίσης και το υπόλειμμα από την αποστράγγιση κοπροσωρού ή αυτή που προέρχεται από τον διαχωρισμό των αποβλήτων γενικά με άλλο τρόπο.

 

Θερμή ή διαρκής στρωμνή είναι η στρωμνή, συνήθως από άχυρα, φλοιούς ορύζης κ.λ.π., που παραμένει διαρκώς μέσα στους χώρους, που κυκλοφορούν τα ζώα ή τα πτηνά, δέχεται τα ούρα και την κόπρο και έχει τόσο πάχος, ώστε να απορροφά πλήρως τα υγρά και να στεγνώνει την κόπρο σε βαθμό που και με τη θερμοκρασία, η οποία αναπτύσσεται, να καθιστά την κόπρο αβλαβή και μη ενοχλητική. Η στρωμνή αυτή μαζί με την κόπρο που δέχεται, απομακρύνονται όταν ο χώρος εκκενωθεί από τα ζώα ή τα πτηνά (πάχυνση νεοσσών, πάχυνση αμνών και εριφίων, ανανέωση ωοτόκων ορνίθων κ.λ.π.) ή συχνότερα, όταν διαπιστωθεί ότι, συγκρατεί υγρασία και δεν μπορεί να διορθωθεί με προσθήκη και άλλης ποσότητας άχυρων κ.λ.π. Η θερμή στρωμνή θεωρείται ικανοποιητική όταν παραμένει σε όλη την επιφάνειά της στεγνή.

 

Υγειονομική Υπηρεσία είναι η αρμόδια, για θέματα Δημόσιας Υγιεινής, Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία, άσχετα από τη διοικητική της εξάρτηση.

 

Διεύθυνση Γεωργίας είναι η αρμόδια, για θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, που λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία, άσχετα από τη διοικητική της εξάρτηση.

 

Διεύθυνση ή Τμήμα Κτηνιατρικής ή Νομοκτηνιατρείου είναι η αρμόδια για θέματα υγείας των ζώων και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, που λειτουργεί σε κάθε Νομαρχία, άσχετα από τη διοικητική της εξάρτηση.

 

Οικισμός θεωρείται το σύνολο δέκα (10) τουλάχιστον κατοικιών - νοικοκυριών, που γειτονεύουν, δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 50 m και κατοικούνται μονίμως σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πληθυσμός οικισμού είναι ο αριθμός των κατοίκων αυτού βάσει της τελευταίας επίσημης απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

Εγκεκριμένο σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλεως καλείται το εγκεκριμένο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας διάγραμμα, με τον τυχόν ειδικό Οικοδομικό Κανονισμό του Οικισμού ή της πόλεως που καθορίζει τους ειδικούς όρους δομήσεως, τις κοινόχρηστες και δομήσιμες εκτάσεις και τη χρησιμοποίηση του καθενός τμήματος ή ζώνης του οικισμού ή της πόλεως.

 

Εθνικοί και επαρχιακοί δρόμοι είναι αυτοί που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι από το αρμόδιο Υπουργείο ή από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Νομαρχίας.

 

Ακτές ομαδικής κολυμβήσεως (πλαζ), είναι οι ακτές που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, καθώς και εκείνες που προσφέρονται και χρησιμοποιούνται, αποδεδειγμένα, τακτικά για κολύμβηση από εύλογο αριθμό ατόμων.

 

Κατασκηνωτικοί χώροι είναι οι χώροι, στους οποίους λειτουργούν ενεργώς, επί δύο τουλάχιστον μήνες ετησίως, κατασκηνώσεις, που, ιδρύονται και οργανώνονται μονίμως, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από υπηρεσίες του Κράτους ή Οργανισμών ή από Οργανώσεις και περιλαμβάνουν μόνιμες ή ημιμόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις.

 

Τουριστικοί χώροι - Αρχαιολογικοί χώροι είναι οι χώροι, που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι επισήμως, από τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς, κατά περίπτωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.