Υγειονομική διάταξη 17831/71 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 (εδάφια 1.1 και 1.2) του άρθρου 14 υπ' αριθμόν Ε1Β/221/1965 υγειονομικής διάταξης αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

 

{Άδεια διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

 

1. Χορήγηση αδείας.

 

1.1. Διάθεση εις επιφανειακά ύδατα, το έδαφος επιφανειακώς ή καταβόθρες.

 

1.1.2. Λύματα.

 

Δια την διάθεση λυμάτων εις επιφανειακά ύδατα, το έδαφος επιφανειακώς ή καταβόθρας, η απαιτουμένη κατά το άρθρο 2 της παρούσης οριστική άδεια, χορηγείται υπό του οικείου Νομάρχου εις την περιφέρεια του οποίου λαμβάνει χώρα η διάθεσις, εντός 6 μηνών από της χορηγήσεως παρ' αυτού της προσωρινής τοιαύτης, μετ' έλεγχο και γνωμάτευση υπό των τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών και της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων, ότι εξασφαλίσθηκε η υπό της σχετικής μελέτης προβλεφθείσα απόδοσις των κατασκευασθέντων έργων και η εκπλήρωσις των τεθέντων σκοπών.

 

Δια την χορήγηση της προσωρινής αδείας η οποία θα είναι διαρκείας ουχί μείζονος των 6 μηνών, απαιτούνται:

 

α. Η υποβολή υπό του ενδιαφερομένου μελέτης διαθέσεως των λυμάτων, συντεταγμένης συμφώνως προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της παρούσης.

 

β. Η έγκρισις της ως άνω μελέτης παρά της τοπικής υγειονομικής υπηρεσίας, όσον αφορά εις την τήρηση των όρων της παρούσης από υγειονομικής απόψεως. Η έγκρισις αυτή δέον να ληφθεί προ πάσης άλλης εγκρίσεως απαιτουμένης εξ άλλων νόμων.

 

γ. Η έγκρισις της ως άνω μελέτης διαθέσεως υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του οικείου Νομού, δια τον έλεγχο τηρήσεως της παρούσης διατάξεως από τεχνικής απόψεως.

 

δ. Η διαπίστωσις υπό των υγειονομικών υπηρεσιών και της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων της ορθής εκτελέσεως των υπό της μελέτης προβλεπομένων έργων και εγκαταστάσεων και της εξασφαλίσεως της καλής λειτουργίας αυτών.

 

1.1.3. Βιομηχανικά απόβλητα (και ακάθαρτα εκ των χώρων υγιεινής των εργοστασίων).

 

α. Κατά την χορήγηση υπό της αρμοδίας υπηρεσίας της αδείας σκοπιμότητος δια την ίδρυση, τροποποίηση ή επέκτασιν βιομηχανίας ή βιοτεχνίας θα σημειώνεται εν αυτή η υποχρέωσις του ενδιαφερομένου όπως συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσης. Όμοια παρατήρησις θα σημειώνεται υπό της αρμοδίας αρχής και επί της χορηγήσεως αδείας εκτελέσεως γεωτρήσεως ή παραχωρήσεως δικαιώματος χρήσεως επιφανειακώς ρέοντος ύδατος δι' υδροδότηση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, η οποία υποχρεούται όπως μετά της σχετικής αιτήσεως συνυποβάλλει συνοπτική έκθεση, δι' ης θα καθορίζονται η ποσότης, η ποιότης και ο τρόπος τυχόν επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των αποβλήτων αυτής.

 

β. Οι ιδρυόμενες, τροποποιούμενες ή επεκτεινόμενες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες θα υποβάλλουν ομού μετά της αιτήσεως χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως, προμελέτη διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και, εφ' όσον τελικώς ζητηθεί αρμοδίως, οριστική μελέτη, η οποία θα εγκρίνεται υπό της υγειονομικής υπηρεσίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων, κατά τα στην παράγραφο 1.1.2 εδάφια β', γ' οριζόμενα, ως και κατά περίπτωσιν υπό των τυχόν ετέρων ενδιαφερομένων υπηρεσιών (γεωργίας, βιομηχανίας, τουρισμού κ.λ.π.).

 

Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν απαιτείται η χορήγηση μηχανολογικής αδείας δια την εγκατάσταση, τροποποίηση ή επέκτασιν βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, διαθετούσης απόβλητα ύδατα, αυτή υποχρεούται να λάβει παρά της οικείας Νομαρχίας σχετική έγκριση δια την διάθεση των αποβλήτων αυτής, προ της ενάρξεως εκτελέσεως οιασδήποτε δομικής ή άλλης εργασίας προς εγκατάσταση ταύτης.

 

γ. Ο ενδιαφερόμενος μετά την εκτέλεσιν των εγκριθέντων έργων και εγκαταστάσεων αναφέρει σχετικώς εις την Νομαρχία η οποία μετά την διαπίστωσιν υπό των αρμοδίων υπηρεσιών αυτής (υγειονομικής, Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων κ.λ.π.), της ορθής εκτελέσεως αυτών, χορηγεί προσωρινή άδεια διαθέσεως των λυμάτων προσωπικού και βιομηχανικών αποβλήτων, διαρκείας ουχί μείζονος των 6 μηνών.

 

δ. Η οριστική άδεια διαθέσεως των υγρών αποβλήτων θα χορηγείται υπό του Νομάρχου εις την περιφέρεια του οποίου ενεργείται η διάθεσις, εντός 6 μηνών από της λήψεως της προσωρινής τοιαύτης, μετά έλεγχο και γνωμάτευση υπό των ενδιαφερομένων εκάστοτε υπηρεσιών (υγειονομικών, Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων, γεωργίας, βιομηχανίας, τουρισμού κ.λ.π.), ότι εξασφαλίσθηκε η υπό της μελέτης προβλεφθείσα απόδοσις των κατασκευασθέντων έργων και η εκπλήρωσις των τεθέντων σκοπών.

 

ε. Προς επιτάχυνση του αναγκαίου ως άνω ελέγχου θα συνεργάζονται υπευθύνως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες, διαθέτουν κατάλληλα εργαστηριακά μέσα και προσωπικόν.

 

1.2. Διάθεση υπεδάφια ή σε στεγανές δεξαμενές.

 

Δια την διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων υπεδάφια ή εις στεγανές δεξαμενές, η απαιτουμένη, συμφώνως προς το άρθρο 2 της παρούσης, άδεια χορηγείται παρά της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή της τυχόν ετέρας αρμοδίας αρχής που εγκρίνει την μελέτη κατασκευής των έργων, εξ ων προέρχονται τα λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα, μετά προηγούμενη ως άνω έγκριση της μελέτης διαθέσεως παρά της υγειονομικής υπηρεσίας. Τοιαύτη έγκρισις δεν απαιτείται προκειμένου περί οικοδομών, κατοικιών ή βιομηχανιών - βιοτεχνιών, οι οποίες δεν διαθέτουν βιομηχανικά απόβλητα, ειμή μόνον λύματα εκ προσωπικού, του ελέγχου εκπληρώσεως της παρούσης ενεργουμένου απ' ευθείας παρά της αρχής που εγκρίνει την μελέτη κατασκευής των έργων, εξ ων προέρχονται τα λύματα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.