Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις θεμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία ανάθεσης η οποία εφαρμόζεται κατ' αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου, που μπορεί να συνδέεται και με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31-03-2012. Για τις πιο πάνω μετοχές που αποκτώνται από την 01-04-2012 και μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 01-04-2012 και μετά.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 01-04-2012 και μετά.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31-03-2012.}

 

6. Η προθεσμία που παρέχεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) παρατείνεται έως τις 30-12-2011.

 

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται μετά την 01-01-2013.}

 

8. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998), όπως αυτή ισχύει σήμερα, παρατείνεται έως την 31-12-2012 για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 και γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998.

 

9. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), αντί της ημερομηνίας 01-01-2012 τίθεται η ημερομηνία 01-01-2013.

 

10. Εγκρίνεται η ανάθεση, από 24-07-2011, διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP και υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου από την εταιρεία Lazard Freres SAS, προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ' αριθμόν 2/71421/0023/31-10-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2454/Β/2011) και με δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια ως άνω απόφαση.

 

Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση, από 01-01-2012, υπηρεσιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing Agents) από τις Τράπεζες Deutsche Bank AG και Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, που περιλαμβάνεται στο υπ' αριθμόν 190/22-12-2011 πρακτικό συνεδριάσεώς του και με δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο ως άνω πρακτικό. Στις ως άνω νομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται, εκτός από τη νομική και τεχνική υποστήριξη για την πραγματοποίηση των από 21-07-2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, και η νομική και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους επί κάθε θέματος σχετικού με την πραγματοποίηση των κατά την 26-10-2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, που αφορούν στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδος, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερης σχετικής αποφάσεως.

 

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 3986/2011, τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδοθεί από την Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί μετά από αίτημα του Ταμείου, οι σχετικές διαδικασίες να συνεχίζονται και η σύμβαση να υπογράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3049/2002, από την ΔΕAΑ για λογαριασμό του Ταμείου, το οποίο από την υπογραφή της συμβάσεως αποκτά αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις αυτής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.