Νόμος 3899/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποιήσεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

 

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).}

 

2. Ο τίτλος του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)}.

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Προκειμένου για τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 43 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901, τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.}

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος III προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-2012.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α/2010) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.