Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/11 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του νόμου 4024/2011 και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) μετά τις λέξεις Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τίθενται οι λέξεις και των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,.

 

2. Στο τέλος του άρθρου 25 του νόμου 4024/2011 προστίθενται λέξεις και εδάφιο ως εξής:

 

{, καθώς και τις διατάξεις του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α/2011) για την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από την υπηρεσία τους στις υπηρεσίες, την αρχή και τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί ή έχουν μετακινηθεί.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ' ύλην Υπουργού μπορεί να εξαιρούνται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγράφου 1)α από τα ανώτατα όρια μηνιαίων τακτικών αποδοχών που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, μικρότερο του 65% του μέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31-12-2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του νόμου 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις. Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δημοσιογράφοι του προηγούμενου εδαφίου.

 

Σε κάθε περίπτωση οι δημοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.}

 

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 προστίθενται οι λέξεις:

 

{καθώς και, μέχρι την 31-03-2012, οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν στο εξωτερικό.}

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, μετά τη λέξη Διεύθυνσης προστίθεται λέξεις ως εξής:

 

{συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ζήτησαν την παραμονή τους στην υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων που καταργήθηκαν, έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4002/2011, εδάφιο ως εξής:

 

{Αν μεταφέρονται αρμοδιότητες σε Υπουργείο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την απόφαση της προηγουμένης παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συμπράττει εν προκειμένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές και μπορεί να ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική μονάδα που ασκεί εφεξής τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται.}

 

9. α. Με τη δημοσίευση της παρούσας πράξης, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, το οποίο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011), αναβιώνει και συγχωνεύεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία, αντί της συγχώνευσής του στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου 4002/2011. Η αναφορά στον τίτλο και στις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου 4002/2011 της φράσης Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ή ΕΛΣΤΑΤ, αντικαθίσταται από τη φράση Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.

 

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου 4002/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012).

 

10. Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο ε)ε) ως εξής:

 

{ε)ε) με (α) την ειδικότητα i) οδηγού και ii) τεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ), i) ηλεκτροδηγού, ii) σταθμάρχη, iii) τεχνίτη και iv) αρχιτεχνίτη στην ανώνυμη εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑΣΥ), και (β) των κλάδων i) σταθμαρχών, ii) προσωπικού ελιγμών και iii) προσωπικού συντήρησης γραμμής στην ανώνυμη εταιρία Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΕ) και μηχανοδηγών στην ανώνυμη εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία (ΤΡΑΙΝΟΣΕ). Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στις ανωτέρω ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 01-01-2012 παρέχουν την εργασία τους με τις ανωτέρω ειδικότητες και στο αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.}

 

11. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011, ως ισχύει, και παραμένουν στην υπηρεσία είκοσι (20) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν δια της υπουργικής απόφασης [Α] 25200/2011 (ΦΕΚ 2612/Β/2011) Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), και ειδικότερα 2 εργαζόμενοι ειδικότητας εργοδηγών χημικών, 1 εργαζόμενος ειδικότητας βοηθού χημικού, 4 εργαζόμενοι ειδικότητας παρασκευαστών, 2 εργαζόμενοι ειδικότητας εργοδηγών μεταλλείων, 1 εργαζόμενος ειδικότητας οδηγού Γ, 2 εργαζόμενοι ειδικότητας εργατών γεωτρύπανων, 1 εργαζόμενος ειδικότητας μηχανοτεχνίτη, 4 εργαζόμενοι ειδικότητας διοικητικών - οικονομικών, 1 εργαζόμενος ειδικότητας σχεδιαστή, 1 εργαζόμενος ειδικότητας ηλεκτρολόγου εργοδηγού και 1 εργαζόμενος ειδικότητας τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Ο αριθμός των παραπάνω εργαζομένων ανά κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει, για να παραμείνουν στην υπηρεσία, όσους έχουν την πιο μακρά προϋπηρεσία στις παραπάνω ειδικότητες.

 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται μέχρι τις 20-01-2012, διαφορετικά παύει να ισχύει η παραπάνω εξαίρεση.

 

12. Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής, οι οποίες πιστοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία ότι έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς από την 01-01-2010 μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 6 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της υπ' αριθμόν ΥΑΠ/Φ19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 1566/Β/2010), θεωρούνται νόμιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν εκπτώσεις επί του συμβατικού ανταλλάγματος του έτους 2009 ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2010 έως 30-06-2010 τις εκπτώσεις που αναφέρονται στα υπ' αριθμούς 453 και 454/03-02-2011 πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για το χρονικό διάστημα από 01-07-2010 μέχρι τη συμπλήρωση 6 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας πράξης την τελική μέση έκπτωση, η οποία θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εξώδικης επίλυσης των διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και των παρόχων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος ζ του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002) και η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται ανά πάροχο υπηρεσιών της τελικής μέσης έκπτωσης που αναφέρεται στα ανωτέρω πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε σχέση με το αντίστοιχο συμβατικό αντάλλαγμα του έτους 2009.

 

β) Οι πάροχοι υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά γνωμοδοτήσεως που θα εκδοθούν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά την άνω διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος ζ του νόμου [Ν] 3086/2002 και παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωμα.

 

Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω και την καταβολή των σχετικών δαπανών στους παρόχους υπηρεσιών και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, εντολή ή απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για τη μεταφορά, διάθεση, αύξηση και δέσμευση πιστώσεων, καθώς και των πράξεων έγκρισης δαπανών και έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

13. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 193 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), μετά τις λέξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τίθενται οι λέξεις ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.