Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εν τη ασκήσει των δυνάμει της παρούσης αρμοδιοτήτων, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, πλέον των εις τις καθ' έκαστα διατάξεις αυτής οριζομένων, εγκαθιστώμενος κατά την κρίσιν της Κυβερνήσεως και εις Θεσσαλονίκη:

 

α) Κατευθύνει το έργον της αποκαταστάσεως, προγραμματίζοντας την σειράν προτεραιότητος των εργασιών κατά κατηγορίας, Δημοσίων, Κοινωφελών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Ιδιωτικών κτιρίων.

 

β) Κατανέμει τις διατιθέμενες πιστώσεις δανειοδοτήσεως κατά περιοχές, κατά κατηγορίας ζημιών και κατά Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

γ) Εγκρίνει τις δαπάνες διοικήσεως, εφαρμογής του προγράμματος και λειτουργίας των Υπηρεσιών αποκαταστάσεως και

 
δ) συντονίζει τις ενεργείας απασών των διοικητικών και στρατιωτικών αρχών και νομικών προσώπων ή Οργανισμών, οίτινες ασχολούνται με το αντικείμενον της στεγάσεως και αποκαταστάσεως των σεισμοπλήκτων.

 

2. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων εις τις περί ων η παρούσα αρμοδιότητάς του αναπληρώνεται, εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας εκ Θεσσαλονίκης, υπό του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 1133/1981 (ΦΕΚ 54/Α/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.