Νόμος 1133/81

Ν1133/1981: Περί κυρώσεως της από 31-07-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1980 εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας Λαρίσης και Φθιώτιδος και άλλων τινών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1133/1981: Περί κυρώσεως της από 31-07-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1980 εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας Λαρίσης και Φθιώτιδος και άλλων τινών διατάξεων, (ΦΕΚ 54/Α/1981), 04-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Κυρώνεται, αφ' ης ίσχυσε ή εκδοθείσα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος της από 31-07-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1980 εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος (ΦΕΚ 177/Α/1980) έχουσα ως ακολούθως.

 

Άρθρο Δεύτερο

 

1. Οι διατάξεις της κυρούμενης, διά του προηγουμένου άρθρου του παρόντος νόμου, από 31-07-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1980 εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος, εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί αποκαταστάσεως των ζημιών των κτιρίων οι οποίες προκλήθηκαν

 

α) εκ των σεισμών των ετών 1979 και 1980 εις τις περιοχές τον Νομού Πέλλης και

 

β) εκ των πλημμυρών του έτους 1979 εις τις περιοχές των Νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και του Νομού Φθιώτιδος.

 

2. Η υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, ως ισχύει προβλεπόμενη τρίμηνος προθεσμία διά την υποβολή αιτήσεων δανειοδοτήσεως εκ μέρους των δικαιούχων άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

 

3. Προς εκτέλεσιν του έργου των ανωτέρω αποκαταστάσεως συνιστάται κλιμάκιον Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος με έδρα της Έδεσσα και κατά τόπον αρμοδιότητα τον Νομό Πέλλης υπαγόμενο απ' ευθείας εις την Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος. Εις τους Νομούς το έργον αποκαταστάσεως ανατίθεται εις τις αντιστοίχους Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών, οι οποίες ασκούν πάσας τις αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος η οποία δύναται να διαθέτη και εις τις ανωτέρω Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών το τυχόν απαιτούμενον εκάστοτε προσωπικόν εκ του παρ' αυτή υπηρετούντος.

 

Άρθρο Τρίτο

 

1. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 17 της από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, ως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε διά του νόμου 867/1979.

 

2. Η υπό της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 10-11-1979 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ της επισυμβάσης την 01-10-1979, στο λιμένα Σούδας Χανίων εκρήξεως επί του Μ/S ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ, κυρωθείσης διά του νόμου [Ν] 1039/1980, προβλεπομένη ετησία διάρκεια της συμβάσεως των προσληφθέντων διά την εκτέλεσιν του έργου του ΕΤΑΠΣ υπαλλήλων παρατείνεται επί εν εισέτι έτος από της λήξης της.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1116/1981 Για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων προστίθεται ή κατωτέρω φράση:

 

{και δεν υπάγονται στην ρύθμιση των νόμων [Ν] 775/1978 και [Ν] 890/1979.}

 

Άρθρο Τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 02-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.