Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τίτλο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Ινστιτούτο έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων ασκεί την κρατική εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπει.

 

2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της τεχνικής σεισμολογίας και των αντισεισμικών κατασκευών και η ανάπτυξη τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών αναλαμβάνει τις εργασίες που εμπίπτουν στο σκοπό του και που του αναθέτει ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ο οποίος μπορεί να κανονίζει και τη δαπάνη ή το μέρος αυτής που θα καταβάλει στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών για τις εργασίες αυτές. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών μπορεί επίσης να αναλαμβάνει εργασίες που εμπίπτουν στο σκοπό του από κρατικούς και ημικρατικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή οποιουδήποτε τρίτου με βάση συμβάσεις που συνάπτει κάθε φορά μαζί τους.

 

3. Το Ινστιτούτο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που είναι επιστήμονες με διοικητικές ικανότητες.

β) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

γ) Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

δ) Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τους εργαζόμενους στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών.

ε) Τέσσερα μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές που είναι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών.

 

4. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημοσίων Έργων και Οικονομικών καθορίζονται οι πόροι του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών η οργάνωση των υπηρεσιών του που δεν είναι αναγκαίο να ταυτίζεται με τη συνηθισμένη δομή οργανώσεως δημόσιας υπηρεσίας ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου οι οργανικές θέσεις κατά κλάδους και βαθμούς του τακτικού προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων ειδικού επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού και τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού που πληρούται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κάθε αναγκαία για τη λειτουργία του Ινστιτούτου λεπτομέρεια. Με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα καθορίζονται επίσης ο αριθμός των θέσεων του μόνιμου ερευνητικού προσωπικού το οποίο διακρίνεται στις βαθμίδες Ερευνητή Αναπληρωτή Ερευνητή Επίκουρου Ερευνητή και Δόκιμου Ερευνητή ή αντιστοιχία των βαθμίδων αυτών και των αποδοχών του προς τις αντίστοιχες βαθμίδες του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα προσόντα και ο τρόπος για το διορισμό ή την πρόσληψη και την εξέλιξη του προσωπικού αυτού στο οποίο κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

5. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών μπορεί να μετακαλεί για ειδικές ερευνητικές ανάγκες ως επισκέπτες ερευνητές και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο ετών Έλληνες ή ξένους επιστήμονες. Η μετάκληση επισκεπτών ερευνητών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που κανονίζει και όλους τους όρους της σύμβασης έργου και της αμοιβής με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α/1982). Το ανώτατο όριο των αμοιβών των επισκεπτών ερευνητών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών.

 

6. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών μπορεί να αναθέτει μέρος συγκεκριμένου προγράμματος έρευνας ή μελέτης σε ειδικούς επιστήμονες ή φορείς ή να συνεργάζεται με αυτούς για το σκοπό αυτόν. Οι όροι των αναθέσεων εγκρίνονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Κατασκευών και δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις περί αναθέσεως μελετών του Δημοσίου κ.λ.π.

 

7. Όλων των Υπηρεσιών του Ινστιτούτου προΐσταται ο Διευθυντής του, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Ο Διευθυντής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει σ' αυτό ως εισηγητής χωρίς ψήφο.

 

8. Μέχρι να επανδρωθούν οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου οι ανάγκες του σε προσωπικό μπορεί να καλύπτονται με διάθεση προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.