Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 24/12/15 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 24 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 55 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 24

 

1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001) στις Μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, όπως αυτή ισχύει έως 31-12-2015, παρατείνεται μέχρι την 31-12-2017. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες ανώνυμη εταιρεία.

 

2. Στις Μονάδες των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες ανώνυμη εταιρεία στις οποίες η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από την 24-01-2002 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος νόμου και βρίσκονται σε λειτουργία μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, χορηγείται μέχρι την 31-12-2017 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001.

 

3. Οι Μονάδες Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε μικρά απομονωμένα συστήματα και απομονωμένα μικροδίκτυα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σημεία 26 και 27 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13-07-2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ενταχθούν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, μέχρι την 31-12-2017 καλύπτονται από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας.

 

4. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες Ανώνυμη Εταιρεία οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από ειδικό καθεστώς Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έως την 31-03-2017.

 

5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις Μονάδες των Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες Ανώνυμη Εταιρεία για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί ξεχωριστή Άδεια Λειτουργίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.