Προεδρικό διάταγμα 697/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ελεύθερον ύψος στεγασμένου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων μετρούμενο μεταξύ δαπέδου και παντός στοιχείου της οροφής αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του 1.9 m.

 

2. Ο χρησιμοποιούμενος δια στάθμευση αυτοκινήτων ως και ο αναγκαίος δια την είσοδο ή έξοδον αυτοκινήτων χώρος του κτιρίου δεν προσμετράται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου, επιτρεπομένης υπερβάσεως κατά τον μέγιστον επιτρεπόμενο αριθμόν ορόφων της περιοχής εις την πρόσοψη και εις το σύνολον, άνευ όμως υπερβάσεως εις εκάστην περίπτωσιν του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους του κτιρίου ως και του μεγίστου επιτρεπομένου ποσοστού καλύψεως του οικοπέδου.

 

Προκειμένου περί κτιρίων χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια στάθμευση αυτοκινήτων, κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου λαμβάνεται υπ' όψιν ο συνολικός επιτρεπόμενος εις την περιοχήν όγκος κτιρίου.

 

Εις περίπτωσιν κατασκευής του κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis) δεν προσμετρούνται εις τον συντελεστή δομήσεως και άπαντες οι εις το ισόγειο προβλεπόμενοι χώροι κλιμακοστασίου, ανελκυστήρων και εσόδων μέχρις επιφανείας 25 m2 δι έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρα και εισόδου και εν συνόλω μέχρι 10% της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατο όριον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

3. Ειδικώς δια περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως επιτρέπεται υπέρβασις του μεγίστου επιτρεπομένου κατά την πρόσοψη και το σύνολον ύψους του κτιρίου μέχρις 1 m, εφ' όσον το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστόν 70% τουλάχιστον δια στάθμευση αυτοκινήτων. Ωσαύτως εις τις περιοχές του συνεχούς συστήματος, εφόσον το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστυλωμάτων, επί τω σκοπώ όπως ο εναπομένων, ισόγειος χώρος, πλην του κλιμακοστασίου, ανελκυστήρα και εισόδου αφιέμενος εξ ολοκλήρου κενός, χρησιμεύσει δια στάθμευση αυτοκινήτων, επιτρέπεται υπέρβασις του μέγιστον επιτρεπομένου ύψους εις την πρόσοψη και το σύνολον μέχρις ενός 1 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

4. Εντός των κατά τον νόμο 947/1979 οικιστικών περιοχών οι διατάξεις της παραγράφου 3, εφαρμόζονται μόνον εφ όσον ρητώς προβλέπεται τούτο υπό της οικείας πολεοδομικής μελέτης. Εις περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός νομίμως υφισταμένων οικισμών η εφαρμογή της αυτής παραγράφου 3, δύναται να απαγορεύεται υπό των διατάξεων των όρων και περιορισμών δομήσεως των περιοχών τούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.