Προεδρικό διάταγμα 697/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κατά τις διατάξεις του νόμου 960/1979, ως ούτος τροποποιήθηκε δια του νόμου 1221/1981, χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων, δύναται να είναι στεγασμένος υπέργειος ή υπόγειος ή και μη στεγασμένος υπαίθριος χώρος, κατά τα ειδικότερα εις τις κατωτέρω παραγράφους οριζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

2. Ως στεγασμένος χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων δύναται να χρησιμοποιηθεί:

 

α) υπέργειος ή υπόγειος χώρος του κτιρίου,

 

β) ο ελεύθερος χώρος κάτωθι του τυχόν υπερυψωμένου ισογείου χώρου του κτιρίου (pilotis),

 

γ) χώρος του οικοπέδου μη περιλαμβανόμενος εις τις υποχρεωτικώς αφημένες κατά το πρόσωπον, τα πλάγια και οπίσθια όρια ακάλυπτους εκτάσεις του οικοπέδου ή εις το βάσει του ισχύοντος ποσοστού καλύψεως υποχρεωτικώς αφιεμένου ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου,

 

δ) ο υπό των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού οριζόμενος χώρος βοηθητικών κτιρίων του οικοπέδου ή τμήμα του χώρου αυτού.

 

3. Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων δύναται να χρησιμοποιηθεί:

 

α) ακάλυπτος χώρος οικοπέδου διατιθεμένου αποκλειστικώς δια στάθμευση αυτοκινήτων. Εις την περίπτωσιν ταύτη, ανεξαρτήτως συστήματος δομήσεως, δύναται να διατίθεται δια στάθμευση το σύνολον της επιφανείας του οικοπέδου, εξαιρέσει του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου,

 

β) ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται το κτίριον. Εις την περίπτωσιν ταύτη το μέγιστον ποσοστόν της συνολικής επιφανείας του οικοπέδου, το δυνάμενο να καλυφθεί υπό του κτιρίου και του χώρου σταθμεύσεως ορίζεται δια περιοχές του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως εις 60% και δια περιοχές των λοιπών συστημάτων δομήσεως εις 80%.

 

Κατά την εφαρμογήν της παρούσης περιπτώσεως το ποσοστόν της καλυπτόμενης υπό του κτιρίου επιφανείας του οικοπέδου δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστον εις εκάστην περίπτωσιν επιτρεπόμενο ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.