Νόμος 3469/06 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Νομική μορφή, αρμοδιότητες και οργάνωση του Εθνικού Τυπογραφείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 53 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), με τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985). Στο Εθνικό Τυπογραφείο προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.

 

2. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών.

 

3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή:

 

α) Την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν,

 

β) τον σχεδιασμό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990),

 

γ) τον σχεδιασμό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα,

 

δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών,

 

ε) τον σχεδιασμό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση και διανομή εκδόσεων που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2,

 

στ) τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου ή που μπορούν να του παρέχουν σχετική τεχνογνωσία, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και

 

ζ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής με την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με ειδική διάταξη νόμου..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

Με τον Οργανισμό καθορίζονται:

 

α) οι αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου και η κατανομή αυτών στις υπηρεσίες,

β) η σύσταση διευθύνσεων και η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών,

γ) η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε διευθύνσεις και σε τμήματα,

δ) τα προσόντα διορισμού του προσωπικού, καθώς και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων,

ε) η συγκρότηση επιτροπών για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου,

στ) ο καθορισμός κριτηρίων για την έκδοση των μελετών της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου και

ζ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και με την πραγματοποίηση των σκοπών του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

5. Οι υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 188/1996 και είναι κενές κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού της παραγράφου 4, κατανέμονται με τον Οργανισμό σε θέσεις μόνιμο προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, καθώς και σε δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να ανατίθενται σε αυτό νέες αρμοδιότητες συναφείς με το σκοπό του ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται με το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπωτικές μονάδες φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να συνιστώνται ή να μεταφέρονται θέσεις προσωπικού για την κάλυψη της επέκτασης των δραστηριοτήτων ή αρμοδιοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου, να ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού για τις καταργούμενες και συγχωνευόμενες εκτυπωτικές μονάδες και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.