Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ένωση δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 3 έως 14 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

1. Δήμοι ή κοινότητες που συνορεύουν μπορούν να ενωθούν σε έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού τους συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του κάθε συμβουλίου ή αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους Εκλογείς κατοίκους του καθενός από αυτούς.

 

2. Μια κοινότητα, που συνορεύει με δήμο, μπορεί να ενωθεί με αυτόν, αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους Εκλογείς κατοίκους της, και συναινέσει το δημοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

3. Μια κοινότητα που δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, μπορεί να καταργηθεί και να ενωθεί με ένα δήμο ή με μια κοινότητα, που συνορεύουν με αυτήν.

 

4. Δύο ή περισσότερες κοινότητες, που συνορεύουν και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, μπορούν να ενωθούν και να γίνουν μία.

 

5. Μια κοινότητα ενώνεται με έναν δήμο ή με μία άλλη κοινότητα και στην περίπτωση του άρθρου 56.

 

6. Αν οι κοινότητες που ενώνονται σε έναν οργανισμό έχουν συνολικό πληθυσμό πάνω από δυόμισι χιλιάδες κατοίκους, ο νέος οργανισμός αποτελεί δήμο. Δήμο αποτελεί και ο νέος οργανισμός που προκύπτει από την ένωση ενός δήμου με κοινότητες ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του. Δήμο επίσης αποτελεί και ο νέος οργανισμός που προκύπτει από την ένωση όλων των κοινοτήτων κάθε νησιού, εφόσον δεν υπάρχει στο νησί δήμος, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του.

 

7. Το όνομα και η έδρα του νέου οργανισμού προτείνονται με τις αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή με την αίτηση των εκλογέων καθενός δήμου ή κοινότητας, που ζήτησαν την ένωση. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία στις προτάσεις, το όνομα και η έδρα του νέου οργανισμού προτείνονται από το συμβούλιο του άρθρου 8.

 

8. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες) που περιλαμβάνονται στις γεωγραφικές ενότητες, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1622/1986 συνενώνονται και αποτελούν δήμο, ανεξάρτητα από το συνολικό πληθυσμό τους, με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του κάθε συμβουλίου, ή αν το ζητήσουν με αίτησή τους οι μισοί τουλάχιστον από τους Εκλογείς κατοίκους του καθενός από αυτούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τις υπογραφές, την ταυτότητα και την ιδιότητα του εκλογέα κατοίκου, βεβαιώνει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας του δήμου ή κοινότητας της περιοχής, ο οποίος μπορεί να υπογράφει και για λογαριασμό των εκλογέων που δηλώνουν ότι είναι αγράμματοι, σε περίπτωση δε άρνησής τους, βεβαιώνει και υπογράφει τα παραπάνω ο αρμόδιος ειρηνοδίκης.

 

Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως των εκλογέων κατοίκων ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας βεβαιώνει επίσης και αν οι αιτούντες είναι τουλάχιστον οι μισοί από τους Εκλογείς κατοίκους.

 

9. Η συνένωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της γεωγραφικής ενότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) γίνεται επίσης, αν ζητήσουν τη συνένωση τα 3/5 τουλάχιστον των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ενότητας εφόσον αυτοί αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού της. Το κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό των 3/5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

 

10. Για την κατά τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου αυτού, συνένωση εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Το όνομα και η έδρα του νέου δήμου ορίζεται με το ίδιο διάταγμα, ύστερα από γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στη γεωγραφική ενότητα της παραγράφου 8. Για την παροχή της γνώμης αυτής ορίζεται από τον περιφερειακό διευθυντή τρίμηνη προθεσμία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η έλλειψη της γνωμοδότησης δεν εμποδίζει την έκδοση του προεδρικού διατάγματος.

 

11. Από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 8, 9 και 10, του άρθρου αυτού, εξαιρούνται οι δήμοι που περιλαμβάνονται στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

 

12. Στους δήμους που προκύπτουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 του νόμου 1416/1984 και του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1622/1986 καταρτίζεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα έναντι άλλων προγραμμάτων στο νομό και εφαρμόζεται για μια πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας τους ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, από πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων ή των πηγών. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους συσταθέντες δήμους κατά τις ως άνω διατάξεις.

 

Στους δήμους, που προέρχονται από συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1622/1986, και έχουν συνολικό αριθμό κατοίκων μέχρι δέκα χιλιάδες λαμβάνουν κάθε χρόνο διπλάσια τακτική οικονομική ενίσχυση. Αν ο νέος οργανισμός υπερβαίνει τους δέκα χιλιάδες κατοίκους, για τον επιπλέον πληθυσμό εξακολουθεί να λαμβάνει την τακτική οικονομική ενίσχυση. Αν ο νέος οργανισμός έχει συνολικό πληθυσμό μέχρι χίλιους κατοίκους, η ετήσια τακτική οικονομική του ενίσχυση πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των κοινοτήτων που ενώνονται. Στις παραπάνω περιπτώσεις το μισό τουλάχιστον του συνόλου της τακτικής οικονομικής ενίσχυσης διατίθεται υποχρεωτικά για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων στις περιφέρειες των δήμων ή κοινοτήτων που συνενώθηκαν, σε αναλογία με τον πραγματικό πληθυσμό του καθενός.

 

Στους δήμους που προκύπτουν από συνένωση κατά τα ανωτέρω, χορηγούνται κατά προτεραιότητα άτοκα δάνεια από το λογαριασμό του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954 (ΦΕΚ 258/Α/1954). Το ποσό του δανείου που δικαιούται ο νέος οργανισμός ορίζεται ίσο με το άθροισμα των δανείων που δικαιούντο οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που συνενώθηκαν. Οφειλές από δάνεια στον ίδιο λογαριασμό που χορηγήθηκαν στους δήμους και κοινότητες που συνενώθηκαν και είχε ο καθένας πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους διαγράφονται.

 

Για την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού εν γένει του δήμου που προκύπτει από συνένωση, μπορεί να καταρτίζονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων.

 

Οι δήμαρχοι των δήμων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, που συνενώνονται σε νέο οργανισμό, θεωρείται ότι εξαντλούν όλη τη δημοτική και κοινοτική περίοδο, για την οποία εκλέχτηκαν στο αξίωμα αυτό και ο χρόνος μέχρι τη λήξη της περιόδου θεωρείται πραγματική υπηρεσία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας.

 

Για το χρόνο μέχρι τέλους της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου οι Δήμαρχοι ή οι Πρόεδροι Κοινοτήτων λαμβάνουν από τον νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα έξοδα παράστασης που έπαιρναν κατά το χρόνο που έγινε η συνένωση. Τα έξοδα παράστασης αποδίδονται στον νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από τις πιστώσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 304/1977 (ΦΕΚ 99/Α/1977). Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για όποιον επανεκλέγεται στο ίδιο αξίωμα στο νέο οργανισμό.

 

Δήμοι, που προήλθαν από συνένωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1622/1986 προ της ισχύος του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) λαμβάνουν τα κίνητρα των προηγουμένων εδαφίων και μετά τη λήξη της τριετίας από τη λειτουργία τους.

 

13. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να θεσπίζονται και άλλα κίνητρα για την ένωση δήμων και κοινοτήτων σ' έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Επιτρέπεται ο ανακαθορισμός των γεωγραφικών ενοτήτων με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων έργων βάσει των κριτηρίων και κατά τη διαδικασία του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1622/1986.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.