Νόμος 1416/84 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ένωση δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Δήμοι ή κοινότητες που συνορεύουν μπορούν να ενωθούν σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού τους συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του κάθε συμβουλίου ή αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους εκλογείς κατοίκους του καθενός από αυτούς.}

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1065/1980 προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 ως εξής:

 

{6. Αν οι κοινότητες που ενώνονται σε έναν οργανισμό έχουν συνολικό πληθυσμό πάνω από δυόμιση χιλιάδες κατοίκους, ο νέος οργανισμός αποτελεί δήμο. Δήμο αποτελεί και ο νέος οργανισμός που προκύπτει από την ένωση ενός δήμου με κοινότητες ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του.

 

7. Το όνομα και η έδρα του νέου οργανισμού προτείνονται με τις αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή με την αίτηση των εκλογέων καθενός δήμου ή κοινότητας, που ζήτησαν την ένωση. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία στις με πρότασης, το όνομα και η έδρα του νέου οργανισμού προτείνονται από το συμβούλιο του άρθρου 8.

 

8. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από ένωση και έχουν συνολικό αριθμό κατοίκων μέχρι δέκα χιλιάδες λαμβάνουν κάθε χρόνο διπλάσια τακτική οικονομική ενίσχυση. Αν ο νέος οργανισμός υπερβαίνει τους δέκα χιλιάδες κατοίκους, για τον επιπλέον πληθυσμό εξακολουθεί να λαμβάνει την τακτική οικονομική ενίσχυση. Αν ο νέος οργανισμός έχει συνολικό πληθυσμό μέχρι χίλιους κατοίκους, η ετήσια τακτική οικονομική του ενίσχυση πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των κοινοτήτων που ενώνονται. Στις παραπάνω περιπτώσεις το μισό τουλάχιστον του συνόλου της τακτικής οικονομικής ενίσχυσης διατίθεται υποχρεωτικά για την εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων στις περιφέρειες των δήμων ή κοινοτήτων που ενώθηκαν, σε αναλογία με τον πραγματικό πληθυσμό του καθενός.

 

9. Στους δήμους και τις κοινότητες που προκύπτουν μετά από ένωση χορηγούνται κατά προτεραιότητα άτοκα δάνεια από το λογαριασμό του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3033/1954 (ΦΕΚ Α 258). Το ποσό του δανείου που δικαιούται ο νέος οργανισμός ορίζεται ίσο με το άθροισμα των δανείων που δικαιούνταν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ενώθηκαν. Οφειλές από δάνεια στον ίδιο λογαριασμό που χορηγήθηκαν στους δήμους και κοινότητες που ενώθηκαν και είχαν ο καθένας πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους διαγράφονται.

 

10. Σε καθεμία από τις κοινότητες, που ενώνονται με δήμο ή με άλλη κοινότητα σε νέο οργανισμό, εκλέγεται πάρεδρος ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους.

 

11. Για την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού εν γένει του δήμου ή κοινότητος που προκύπτει από ένωση, μπορεί να καταρτίζονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1256/1982 ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων.

 

12. Οι δήμαρχοι των δήμων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, που ενώνονται σε νέο οργανισμό, θεωρείται ότι εξαντλούν όλη τη δημοτική και κοινοτική περίοδο, για την οποία εκλέχτηκαν στο αξίωμα αυτό και ο χρόνος μέχρι τη λήξη της περιόδου θεωρείται πραγματική υπηρεσία δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Για το χρόνο μέχρι τέλους της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου οι δήμαρχοι ή οι πρόεδροι κοινοτήτων λαμβάνουν από το νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα έξοδα παράστασης που έπαιρναν κατά το χρόνο που έγινε η ένωση. Τα έξοδα παράστασης αποδίδονται στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από τις πιστώσεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 304/1977 (ΦΕΚ 99/Α/1977).

 

Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν για οποίον επανεκλέγεται στο ίδιο αξίωμα στο νέο οργανισμό.

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι διαδικασίες και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.}

 

3. Συνοικισμός, που δεν συνορεύει με το δήμο ή την κοινότητα στον οποίο υπάγεται διοικητικά, προσαρτάται σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες με τους οποίους συνορεύει. Για την προσάρτηση εκδίδεται διάταγμα, μετά από γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1065/1980 και εισήγηση του νομάρχη.

 

4. Αν ο παραπάνω συνοικισμός δεν ανήκει στον ίδιο νομό με το δήμο ή την κοινότητα με τον οποίο συνορεύει και στον οποίο θα προσαρτηθεί, το διάταγμα εκδίδεται μετά από εισήγηση των δύο νομαρχών και γνώμη του κατά το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1065/1980 συμβουλίου του νομού που βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα, στον οποίο πρόκειται να προσαρτηθεί ο συνοικισμός.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1065/1980 και πριν από το τελευταίο εδάφιο αυτής προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν κατά τον υπολογισμό των δύο τρίτων προκύπτει κλάσμα μικρότερο της μονάδας, το κλάσμα αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.}

 

6. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να θεσπίζονται και άλλα κίνητρα για την ένωση δήμων και κοινοτήτων σ' έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.