Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 212

Άρθρο 212: Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, μπορούν για αναπτυξιακούς σκοπούς, να προσδιορίζονται γεωγραφικές ενότητες (περιοχές) με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.

 

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες που περιλαμβάνονται σ' αυτήν τη γεωγραφική ενότητα, μπορούν να συνιστούν αναπτυξιακό σύνδεσμο.

 

3. Η πρωτοβουλία και η κίνηση της διαδικασίας, για τη Σύσταση αναπτυξιακού συνδέσμου, μπορεί να γίνει από δύο ή περισσότερους δήμους ή κοινότητες της γεωγραφικής ενότητας ή το νομαρχιακό συμβούλιο ή τον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή.

 

4. Κατά την κατάρτιση του περιφερειακού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, προβλέπεται και ειδικό πρόγραμμα για τους αναπτυξιακούς συνδέσμους. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται μετά από εισηγήσεις των νομαρχιακών συμβουλίων.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 206 πλην της παραγράφου 4 έως 211 και του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981) ως και κάθε άλλη που αφορά συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα και για τους αναπτυξιακούς συνδέσμους.

 

6. Επιτρέπεται η επιχορήγηση αναπτυξιακών συνδέσμων από τους φορές του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 για την εκτέλεση έργων, την κάλυψη δαπανών τους και την πληρωμή αποδοχών του προσωπικού τους.

 

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του αναπτυξιακού συνδέσμου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, επιτρέπεται η συμμετοχή του συνδέσμου για αναπτυξιακούς σκοπούς σε Επιχειρήσεις των άρθρων 288, 289, 290 και 291 παράγραφος 1 εδάφια α και β'.

 

Ως προς τη ρύθμιση της συμμετοχής αναπτυξιακού συνδέσμου στις Επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που αφορούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και για τους λοιπούς συνδέσμους.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για το Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και θεωρείται ως αναπτυξιακός για την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων αναπτυξιακού περιεχομένου. Ο ανωτέρω σύνδεσμος θεωρείται ως αναπτυξιακός του νομού στον οποίο ανήκει η έδρα του.

 

9. Σύνδεσμοι του άρθρου 206, των οποίων μέλη είναι όλοι οι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μιας γεωγραφικής ενότητας (περιοχής) του άρθρου αυτού, μπορούν να μετατραπούν σε αναπτυξιακούς συνδέσμους. Η μετατροπή γίνεται με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αναπτυξιακός σύνδεσμος υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συνδέσμου του άρθρου 206 εξομοιούμενος με καθολικό διάδοχο. Οι θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στον παραπάνω σύνδεσμο μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο αναπτυξιακό σύνδεσμο.

 

Με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του αναπτυξιακού συνδέσμου εντάσσεται σ' αυτές τις θέσεις το Προσωπικό με την ίδια σχέση με την οποία υπηρετούσε και στο σύνδεσμο του άρθρου 206.

 

10. Στους συνδέσμους του άρθρου 206 που μέλη τους είναι όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενός νησιού, εφαρμόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου αυτού.

 

11. Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι των οποίων οι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέλη ανήκουν σε περισσότερα του ενός συμβούλια περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν ως σύνδεσμοι του άρθρου 206 και η χρονική τους διάρκεια λήγει με την εκπλήρωση του σκοπού τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.