Προεδρικό διάταγμα 35/09

ΠΔ 35/2009: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 221/1998 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 174/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 35/2009: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 221/1998 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 174/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/2001), (ΦΕΚ 51/Α/2009), 27-03-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1666/ΔΙΟΕ89/13-01-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 40/Β/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΥΠΕ/107017/05-09-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 705.000 € για καθένα των ετών 2009 - 2015, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 075/3, Έργο 2001 ΣΕ 07530001) και με κοινοτική συγχρηματοδότηση Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013.

 

8. Την υπ' αριθμόν 110/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-03-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.