Προεδρικό διάταγμα 269/01

ΠΔ 269/2001: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 221/1998 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 269/2001: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 221/1998 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 174/Α/2001), (ΦΕΚ 192/Α/2001), 27-08-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997), σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του τελευταίου του άρθρου (άρθρου 1 του νόμου 2469/1997)

 

5. Την 1039386/441/Α0006/21-04-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Α/2000).

 

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα καλυφθεί από την πίστωση του ειδικού προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 1032/1980 και από πόρους του 2ου και 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

7. Την 288/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-08-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.