Προεδρικό διάταγμα 28/5/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς ΙΑ, ΙΑΙ, ΙΙΒ, ΙΙΒ1, IIB2 και ΙVΔ ως εξής:

 

Α. Τομείς ΙΑ - ΙΑΙ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2 και

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων του τομέα ΙΑ και του τομέα ΙΑ1, ορίζεται σε 10,50 m και 8,50 m αντίστοιχα.

 

Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2,70 m για την κατασκευή στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι 50%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 737/2002 απόφαση (ΦΕΚ 601/Δ/2002).

 

Β. Τομείς ΙΙΒ, ΙΙΒ1, ΙΙΒ2

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) για τον τομέα ΙΙΒ έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 28-05-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 635/Δ/1987): ελάχιστο πρόσωπο: 8 m και ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 και

 

β) για τους τομείς ΙΙΒ1 και ΙΙΒ2 έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 28-05-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 635/Δ/1987): ελάχιστο πρόσωπο 6 m και ελάχιστο εμβαδόν 100 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα το οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτηρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.4 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων του τομέα ΙΙΒ και του τομέα ΙΙΒ1, ορίζεται σε 10.5 m και 9 m αντίστοιχα.

 

Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2.7 m για την κατασκευή στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι 50%.

 

8. Για το χώρο των εργατικών κατοικιών, που εμπίπτει στον τομέα ΙΙΒ και του οποίου το σχέδιο τροποποιείται με την παράγραφο 2)β του άρθρου 1 του παρόντος, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το από 15-01-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 31/Δ/1986).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 321/1991 απόφαση (ΦΕΚ 532/Β/1991) και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 6420/1992 απόφαση (ΦΕΚ 1398/Δ/1992).

 

Γ. Τομέας ΙVΔ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 30% της επιφάνειας τους. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 1577/1985 δεν έχει εφαρμογή.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.3.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2.7 m για την κατασκευή στέγης η οποία δεν είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι 50%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.