Απόφαση 321/91

Απόφαση 321/1991: Τροποποίηση όρων δόμησης στην Πολεοδομική ενότητα ΧVΙΙ Βοτανικού του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 321/1991: Τροποποίηση όρων δόμησης στην Πολεοδομική ενότητα ΧVΙΙ Βοτανικού του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 532/Δ/1991), 02-08-1991.

 

Η Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, και συγκεκριμένα του άρθρου 3 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) για έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Το από 28-05-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 635/Δ/1987) με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης και στην περιοχή Βοτανικού.

 

6. Την 142/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.

 

7. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως εκφράσθηκε ομόφωνα με την 15/1991 πράξη του, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής Βοτανικού Ιωαννίνων, που η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με το από 28-05-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 635/Δ/1987) ως εξής:

 

α) Ο τομέας ΙΙΒ της Πολεοδομικής ενότητας XVII, περιοχής Βοτανικού γίνεται ΙΙΒ2.

 

β) Τροποποιείται η παράγραφος Β του άρθρου 6 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος περιλαμβάνοντας τους τομείς ΙΙΒ, ΙΙΒ1, ΙΙΒ2 και

 

γ) Στην ίδια παράγραφο Β τροποποιείται η υποπαράγραφος Β2 ως εξής:

 

{2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) για τον τομέα ΙΙΒ έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 28-05-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 635/Δ/1987): ελάχιστο πρόσωπο: 8 m και ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 και

 

β) για τους τομείς ΙΙΒ1 και ΙΙΒ2 έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 28-05-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 635/Δ/1987): ελάχιστο πρόσωπο 6 m και ελάχιστο εμβαδόν 100 m2.}

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 21-06-1991.

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.