Προεδρικό διάταγμα 26/8/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης της εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός των ορίων των προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικισμών περιοχής των παραπάνω ζωνών καθορίζονται ως εξής:

 

1. Α) Ζώνη Α

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής, αθλητισμού και γεωργικής χρήσης. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων αναψυχής αθλητισμού και ορειβατικών καταφυγίων.

 

Β) Ζώνη Β

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης.

 

Γ) Ζώνη Γ

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή κατοικίας και γεωργικής χρήσης και επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών και γεωργικών αποθηκών.

 

Δ) Ζώνη Δ

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής και επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων και στεγασμένων καθιστικών και περιπτέρων που εξυπηρετούν την παραπάνω χρήση.

 

Ε) Ζώνη Ε

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως ζώνη λατομικής χρήσης και αποτελείται από τις περιοχές των λειτουργούντων λατομείων μαρμάρων, τη θέση των οποίων ορίζουν οι παρακάτω συντεταγμένες:

 

Περιοχή Ε1

Χ

Ψ

Α

- 4783

- 16122

Β

- 4768

- 16945

Γ

- 5325

- 17210

Δ

- 5785

- 17228

Ε

- 5786

- 16962

Ζ

- 5711

- 16500

Η

- 5115

- 16123

Α

- 4783

- 16122

Περιοχή Ε2

 

 

Α

- 5380

- 19118

Β

- 5318

- 19118

Γ

- 5246

- 19190

Δ

- 5200

- 19460

Ε

- 5400

- 19460

Ζ

- 5584

- 19322

Η

- 5584

- 19112

Α

- 5380

- 19118

Περιοχή Ε3

 

 

Α

- 8400

- 17937

Β

- 8425

- 17420

Γ

- 8625

- 17363

Δ

- 8650

- 17423

Ε

- 8625

- 17575

Ζ

- 8500

- 17900

Α

- 8400

- 17937

Περιοχή Ε4

 

 

Α

- 6880

- 18290

Β

- 6666

- 18086

Γ

- 6550

- 18362

Δ

- 6500

- 18285

Ε

- 6220

- 18380

Ζ

- 5845

- 18690

Η

- 6430

- 19225

Θ

- 6770

- 19320

Ι

- 6822

- 19367

Κ

- 6953

- 19379

Λ

- 6985

- 19405

Μ

- 7030

- 19348

Ν

- 7052

- 19263

Ξ

- 6999

- 19240

Ο

- 7231

- 19129

Π

- 7190

- 18801

Ρ

- 7116

- 18767

Σ

- 6975

- 18737

Τ

- 6805

- 18627

Υ

- 6795

- 18500

Α

- 6880

- 18290

 

Οι παραπάνω αζιμουθιακές συντεταγμένες έχουν εξαρτηθεί από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο και αναφέρονται στο ΚΦΧΝ Ψαρά κλίμακας 1:100.000 με φ = +38° 15' λ = +0° 15'.

 

ΣΤ. Ζώνη ΣΤ

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής και επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές.

 

Ζ. Ζώνη Ζ

 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισμού και επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές καθώς και η ανέγερση Μουσείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 253/Δ/1989).

 

2) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή των παραπάνω ζωνών και για τις αντίστοιχες προβλεπόμενες χρήσεις καθορίζονται ως εξής:

 

α) Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 20.000 m2.

 

β) Μέγιστο εμβαδόν κτιρίων:

 

Περιπτέρων αναψυχής και γεωργικών αποθηκών 20 m2.
Αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων αναψυχής και κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων 100 m2.
Κατοικιών 200 m2.
Ορειβατικών καταφυγίων 150 m2.
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Μουσείου 1.500 m2.

 

γ) Ειδικότερα για την εκτός σχεδίου περιοχή της Ζώνης Γ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων περιπτώσεων α και β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

i) να υφίστανται την 07-07-1983 (ημέρα δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

ii) Να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Ο συντελεστής δόμησης των παραπάνω γηπέδων με επιφάνεια μέχρι 4.000 m2 ορίζεται στο ήμισυ του συντελεστή δόμησης που καθορίστηκε με το ως άνω προεδρικού διατάγματος για κάθε χρήση χωρίς όμως η συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων να υπερβαίνει τα 100 m2. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 η συνολική επιφάνεια ορόφων ορίζεται σε 100 m2 για τα πρώτα 4.000 m2 επιφάνειας του γηπέδου, για δε την υπόλοιπη επιφάνεια του γηπέδου ίση με το γινόμενο αυτής επί το συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένης της συνολικής επιφάνειας των ορόφων των κτιρίων να υπερβαίνει τα 200 m2.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων:

 

Γεωργικών εγκαταστάσεων 3 m.
Περιπτέρων και κτιρίων αναψυχής 3,5 m.
Κατοίκων 7 m (όροφοι 2).
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Μουσείου 7,5 m (όροφοι 2).
Πολιτιστικών εκδηλώσεων 3,5 m.
Αθλητικών εγκαταστάσεων 6 m (όροφος 1).

 

ε) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Το ύψος της στέγης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πλέον των 2 m.

 

στ) Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από εμφανή λιθοδομή ή επιχρίζονται με πεταχτό σοβά.

 

ζ) Τα κουφώματα είναι ξύλινα ταμπλαδωτά, ραμποτέ, καρφωτά ή περσιδωτά.

 

η) Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ανέγερσης γεωργικών αποθηκών και εγκαταστάσεων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

θ) Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση των κτιρίων μέσα στο γήπεδο καθώς και την εκτέλεση παντός έργου τηρουμένων και των σχετικών διατάξεων του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, του νομού Αττικής (ΦΕΚ 707/Δ/1979).

 

ι) Για την κοπή δέντρων απαιτείται η άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

κ) Οι άδειες επέκτασης των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων για λόγους καλύτερης λειτουργίας ή εκσυγχρονισμού σε χώρους λατομείων χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 253/Δ/1989).

 

3. Για τις εκτάσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών που βρίσκονται εντός του ορίου, του καθοριζομένου με το άρθρου 1 του παρόντος, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας δασών (ΦΕΚ 289/Α/1979) και του προεδρικού διατάγματος 93/1987 Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για οικοδομικούς συνεταιρισμούς κλπ. (ΦΕΚ 52/Α/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.