Προεδρικό διάταγμα 25/4/89b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 26-08-1988 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών (ΦΕΚ 755/Α/1988) τροποποιείται, όπως παρακάτω:

 

1. Τροποποιούνται τα όρια της ζώνης Α που καθορίστηκαν με το άρθρο 2, όπως φαίνονται με διακεκομμένη μαύρη γραμμή και το γράμμα Λ (Λ) στα 2 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 33853/1989 πράξη του και που συνοπτικό τους αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Το εδάφιο α του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης της εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός των ορίων των προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικισμών περιοχής των παραπάνω ζωνών καθορίζονται ως εξής:}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθενται τα εξής:

 

{τηρουμένων και των σχετικών διατάξεων του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, του νομού Αττικής (ΦΕΚ 707/Δ/1979).}

 

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4

 

1. α) Ως ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, που βρίσκονται στις εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές των καθοριζομένων με το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος ζωνών, ορίζεται το καθοριζόμενο με τα αντίστοιχα διατάγματα ένταξης των περιοχών στο σχέδιο και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

 

β) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων των παραπάνω περιοχών ορίζεται σε 9 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

 

2. Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης α της προηγουμένης παραγράφου 1 για τα οικόπεδα που βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές και ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός συνιδιοκτήτες και εφόσον έχει εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια μέχρι την 21-10-1988 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 26-08-1988 προεδρικού διατάγματος) για ένα τουλάχιστον συνιδιοκτήτη, είναι δυνατόν προκειμένου να ανεγερθεί οικοδομή και από άλλο συνιδιοκτήτη, ως ποσοστό κάλυψης να λαμβάνεται το οριζόμενο με την προηγούμενη παράγραφο κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων των συνιδιοκτητών και πάντως όχι μεγαλύτερο του 40% για το σύνολο της επιφανείας του οικοπέδου.

 

3. Για τους προϋφιστάμενους του έτους 1923 οικισμούς, τα όρια των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) και βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, καθορίζεται ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων αυτών 7,50 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.}

 

5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5

 

1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί νομίμως μέχρι την 21-10-1988 ημερομηνία δημοσίευσης του από 26-08-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 755/Δ/1988), εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 

2. Τα οικόπεδα για τα οποία ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός), δομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 29.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.